NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐỘT BIẾN THAY THẾ AMINO AXÍT (MISSENSE MUTATION) TRÊN GEN CXCL1 Ở NGƯỜI BỊ PHƠI NHIỄM ASEN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐỘT BIẾN THAY THẾ AMINO AXÍT (MISSENSE MUTATION) TRÊN GEN CXCL1 Ở NGƯỜI BỊ PHƠI NHIỄM ASEN

 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐỘT BIẾN THAY THẾ AMINO AXÍT (MISSENSE MUTATION) TRÊN GEN CXCL1 Ở NGƯỜI BỊ PHƠI NHIỄM ASEN

Lê Bắc Việt
1
*; Trần Phương Thảo*; Tạ Thị Bình**
Nguyễn Khắc Hải**; Nguyễn Huy Hoàng*
TÓM TẮTT
Ngày nay, những bệnh di truyền gây ra bởi các đột biến gen ngày càng trở  nên phổ  biến. Trong đó, những biến thể  di truyền gây ra thay đổi một nuclotid trong trình tự  gen dẫn đến thay thế  một amino axít trong trình tự  protein được gọi là đột biến thay thế  amino axÝt (missense mutation). Loại đột biến này có khả năng gây tác động mạnh đến tính ổn định của mạng lưới liên kết hydro, liên kết ái lực… của cấu trúc, hoạt tính và một số đặc tính quan trọng khác của protein. Ngoài ra, chúng còn liên quan đến các điều kiện về  bệnh lý và tính nhạy cảm đối với bệnh cũng như quá trình điều trị bằng thuốc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử  dụng các phần mềm tin sinh học để  mô hình hóa cấu trúc không gian 3D protein, từ đó đưa ra một số dự đoán về ảnh hưởng và tác động của các đột biến đã được phát hiện trên gen  CXCL1,  trong đó có hai đột biến liên quan đến hiện tượng phơi 
nhiễm asen là P67T và A76T. Qua đó có thể  hiểu thêm về  mối tương quan giữa cấu trúc và chức  năng của protein được mã hóa bởi gen CXCL1.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment