NGHIÊN CỨU CĂNG THẲNG CHỨC NĂNG HỆ TIM MẠCH CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG

NGHIÊN CỨU CĂNG THẲNG CHỨC NĂNG HỆ TIM MẠCH CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG

 NGHIÊN CỨU CĂNG THẲNG CHỨC NĂNG HỆ TIM MẠCH CỦA CÔNG NHÂN CỘT  CAO THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG

Nguyễn Tùng Linh*; Trịnh Hoàng Hà**
TÓM TẮT
Nghiên cứu cắt ngang có so sánh trên 36 công nhân cột cao thông tin (CNCCTT) và 34 ngƣời đối chứng tại một số đơn vị trong Ngành Bƣu điện. Kết quả: tại thời điểm sau ca lao động, huyết áp tâm thu từ  122,90    9,00 mmHg tăng lên 124,19    11,91 mmHg, huyết áp tâm trƣơng từ  77,44    8,84 mmHg tăng lên 82,10   9,47 mmHg,  độ  lệch chuẩn 100 RR từ  0,043   0,011 giây giảm còn 0,035 0,009 giây  và chỉ  số  căng thẳng (CSCT) từ  262,54   46,19 đơn vị  điều kiện tăng lên 312,32   49,53 đơn vị  điều kiện. Sự  khác biệt  có ý nghĩa thống kê so với trƣớc ca, thể  hiện căng thẳng chức năng hệ tim mạch của CNCCTT trong ca lao động.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment