NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ CHỨC NĂNG CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH ĐÃ LỌC MÁU CHU KỲ

NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ CHỨC NĂNG CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH ĐÃ LỌC MÁU CHU KỲ

 NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ CHỨC NĂNG CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH ĐÃ LỌC MÁU CHU KỲ

Hoàng Đình Anh*; Đào Hồng Dương**; NguyÔn Minh Tïng**
TÓM TẮT
Chúng tôi nghiên cứu chỉ   số  chức năng cơ tim (chỉ   số  Tei)  ở  44  bệnh nhân  (BN)  suy thận mạn tính  được  điều  trị  lọc  máu  chu  kỳ  (LMCK)  tại  Bệnh  viện  Quân  y  103  so  sánh  đối  chiếu  với 30 BN suy thận mạn chưa LMCK. Kết quả cho thấy: 
BN  suy thận mạn đã LMCK,  chức năng thất trái được cải thiện với thời gian tống máu ET dài hơn: 257,07  ±  40,14  ms  so với  nhóm chưa lọc máu ET: 236,03  ±  34,37 ms, chỉ  số  Tei thất trái  (0,81  ±  0,13) giảm  so với  nhóm chưa LMCK  (0,84  ±  0,09). Chức năng thất phải nhóm đã LMCK cũng được cải thiện  với Tei thất phải  (0,33  ±  0,17),  giảm hơn so với nhóm chưa LMCK Tei thất phải (0,36 ± 0,19).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment