NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI 10 TRẠI GIAM THUỘC BỘ CÔNG AN TỪ 8 – 2011 ĐẾN 7 – 2012

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI 10 TRẠI GIAM THUỘC BỘ CÔNG AN TỪ 8 – 2011 ĐẾN 7 – 2012

 NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI 10 TRẠI GIAM THUỘC BỘ CÔNG AN TỪ 8 – 2011 ĐẾN 7 – 2012

Nguyễn Xuân Thủy*; Nghiêm Thị Minh Châu**
TãM T¾T
Nghiên cứu chất lượng nước thải sinh hoạt (NTSH) tại 10 trại giam thuộc Bộ  Công an  từtháng 8 – 2011 đến 7 – 2012, chúng tôi rút ra một số kết luận:
NTSH  tại 10 trại giam thuộc Bộ  Công an trước khi xả  thải vào môi trường vượt quy  định xả thải 8/30 mẫu (26,67%) đối với sunfua;  23/30 mẫu (76,67%)  đối với amoni;  8/30 mẫu (26,67%) đối với phosphat; 30/30 mẫu (100%) đối với Coliform. Các chỉ số nghiên cứu khác đạt tiêu chuẩn cho phép

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment