Nghiên cứu định lượng mocphin trong vỏ quả thuốc phiện bằng phương pháp bố trí thí nghiệm

Nghiên cứu định lượng mocphin trong vỏ quả thuốc phiện bằng phương pháp bố trí thí nghiệm

Tên bài báo:Nghiên cứu định lượng mocphin trong vỏ quả thuốc phiện bằng phương pháp bố trí thí nghiệm

Tác giả:    Nguyễn Văn Tuyền, Trần Tử An, Nguyễn Thị Vượng

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1983    Số:    6            Trang:    24-28

Tóm tắt:    

Nghiên cứu định lượng mocphin trong vỏ quả thuốc phiện bằng phương pháp bố trí thí nghiệm. Kết quả: bằng phương pháp bố trí thí nghiệm đã xác định được điều kiện tối ưu cho quá trình chiết định lượng mocphin từ vỏ quả thuốc phiện như sau: kích thước hạt của vỏ quả từ 0,1-1mm, thời gian ngâm bột vỏ quả với nước vôi là 1 giờ, pH môi trường khi chiết mocphin từ dịch chiết nước bằng dung môi hữu cơ là 8,4, dung môi hữu cơ dùng để chiết:hỗn hợp clorofoc n butamol là 63:37, tỷ lệ giữa hỗn hợp dung môi hữu cơ và dịch chiết nước là 130%, hiệu suất chiết đạt 0,7%.

Nghiên cứu định lượng Mocphin trong vỏ quả thuốc phiện bằng phương pháp bổ trí thí nghiệm

Leave a Comment