NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NIFEDIPIN TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ SIÊU HIỆU NĂNG

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NIFEDIPIN TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ SIÊU HIỆU NĂNG

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NIFEDIPIN TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ SIÊU HIỆU NĂNG
Trần Quang Trung1, Nguyễn Thanh Hải2
Trịnh Văn Lẩu3, Nguyễn Hữu Duy1, Nguyễn Thị Đào4
TÓM TẮT
Mục tiêu: Thẩm định phương pháp sắc ký lỏng khối phổ siêu hiệu năng (UPLC MS/MS) để định lượng nifedipin (NIF) trong huyết tương chó. Phương pháp: Thẩm định độ đặc hiệu – chọn lọc, giới hạn định lượng dưới, độ đúng, độ chính xác, đường chuẩn và khoảng tuyến tính, tỷ lệ thu hồi hoạt chất, ảnh hưởng của nền mẫu, độ nhiễm chéo, độ ổn định của NIF trong huyết tương. Kết quả: Thẩm định được phương pháp UPLC MS/MS để định lượng NIF trong huyết tương chó theo các tiêu chí quy định. Kết luận: Xây dựng được phương pháp UPLC MS/MS để định lượng NIF trong huyết tương chó làm cơ sở đánh giá sinh khả dụng các chế phẩm thuốc chứa NIF.

Nifedipin là thuốc chẹn kênh calci và là thuốc đầu tiên của nhóm dihydropyridin được đưa vào lâm sàng điều trị suy tĩnh mạch vành từ năm 1969 [2]. NIF được sử dụng rộng rãi trong điều trị tăng huyết áp, chống cơn đau thắt ngực và các rối loạn về mạch máu khác [1, 3, 4]. NIF thuộc phân nhóm II theo hệ thống phân loại sinh dược học với đặc tính tan tốt trong lipid, do đó có khả năng hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa sau khi sử dụng theo đường uống. Tuy nhiên, NIF có sinh khả dụng thấp, khoảng 45 – 75%, chủ yếu do chuyển hóa tiền hệ thống, dẫn đến nồng độ thuốc trong huyết tương thấp [1]. Nhiều phương pháp đã được sử dụng để định lượng NIF trong huyết tương như.

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NIFEDIPIN TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ SIÊU HIỆU NĂNG

Leave a Comment