NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT(STEVIA REBAUDIANA) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT(STEVIA REBAUDIANA) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT(STEVIA REBAUDIANA) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Vũ Bình Dương*; Chử Văn Mến*; Nguyễn Văn Long* 
Vũ Tuấn Anh*; Nguyễn Đức Thiện**
TÓM TẮT
Sắc  ký  lỏng  hiệu  năng  cao  (HPLC)  là  phương  pháp  mới  và  đơn  giản  để  định  lượng stevioside trong cỏ ngọt (Stevia rebaudiana, họ Cúc – Asteraceae) được phát triển và thẩm định 
đầy đủ. Phương pháp này áp dụng vào phân tích hàm lượng stevioside trong các mẫu cỏ  ngọt thu mua ở các nguồn khác nhau. Kết quả cho thấy hàm lượng của stevioside trong cỏ ngọt thay đổi nhiều giữa các mẫu (dao động 6,44 – 33,97 mg/g tùy theo nguồn thu hái)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment