NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI GINSENOSID RG1, RE, RB1 VÀ RDTRONG VIÊN NANG UKATA BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI GINSENOSID RG1, RE, RB1 VÀ RDTRONG VIÊN NANG UKATA BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI GINSENOSID RG1, RE, RB1 VÀ RDTRONG VIÊN NANG UKATA BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO 

Nguyễn Chu Huy*; Trịnh Nam Trung*; Vũ Bình Dương*Nguyễn Văn Bạch*; Đào Văn Đôn* 
TÓM TẮT
Phương pháp HPLC định lượng đồng thời ginsenosid Rg1, Re, Rb1  và Rd  trong viên nang cứng Ukata đã được xây dựng và thẩm định. Pha động gåm  acetonitril –  nước, cột phân tích Gemini C18 (250 x 4,6 nm, 5 mm), detector UV tại 203 nm và tốc độ dòng 1,5 ml/phút. Các ginsenosid được tách hoàn toàn trong thời gian 50 phút. Giới hạn định lượng của ginsenosid Rg1, Re, Rb1  và R
d  nằm trong khoảng 6,0 – 8,0 µg/ml. Diện tích pic và nồng độ các ginsenosid có mối tương quan tuyến tính với hệ số  tương quan  ≈  1. Phương pháp có độ  chính xác cao, độ  lặp lại tốt với RSD < 2%. Tỷ  lệ  thu hồi ginsenosid từ 93 – 100%. Phương pháp này có thể được sử dụng để định lượng ginsenosid Rg1, Re, Rb1 và Rd trong viên nang cứng Ukata và các sản phẩm khác có chứa tam thất.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment