NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NT- PROBNP TRONG TIÊN LƯỢNG VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM SAU PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NT- PROBNP TRONG TIÊN LƯỢNG VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM SAU PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH

 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NT- PROBNP TRONG TIÊN LƯỢNG VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM SAU PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH

Nguyễn Hồng Sơn*; Nguyễn Thị Quý**; Bùi Đức Thành*; Nguyễn Phú Khánh*
Tãm t¾t
Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị  của NT-ProBNP trước  phẫu thuật (PT) với việc sử dụng inotrop trong thời gian sớm sau PT ở bệnh nhân (BN) bắc cầu nối chủ vành.
Phương pháp và kết quả: chia BN làm 2 nhóm: nhóm 1 (n = 30), NT -ProBNP < 300 pg/ml; nhóm 2 (n = 30), NT-ProBNP ≥ 300 pg/ml. Giá trị bình thường của NT-ProBNP được ghi nhận < 300  pg/ml. Đánh giá cung lượng tim vào các thời điểm T0, T1, T
2.  So sánh giữa 2 nhóm về  các chỉ  số  huyết động, liều lượng thuốc vận mạch và thủ  thuật can thiệp. Kết quả  cho thấy: phân suất tống máu thất trái (LVEF: Left ventricular  ejection fraction), cung lượng tim (CO: Cardiac output) và chỉ  số  tim (CI: Cardiac index)  ở  nhóm 2 thấp hơn nhóm 1. Thuốc vận mạch sử  dụng ở nhóm 2 có liều lượng cao và thời gian kéo dài hơn nhóm 1. 
Kết luận: đánh giá mức độ  NT-ProBNP trước phẫu thuật có  giá trị  tiên lượng và điều trị  suy tim sau PT bắc cầu nối chủ vành

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment