NGHIÊN CứU KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ VòM HọNG GIAI ĐOạN III,IV (M0) BằNG PHốI HợP HOá Xạ TRị GIA TốC

NGHIÊN CứU KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ VòM HọNG GIAI ĐOạN III,IV (M0) BằNG PHốI HợP HOá Xạ TRị GIA TốC

NGHIÊN CứU KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ VòM HọNG GIAI ĐOạN III,IV (M0) BằNG PHốI HợP HOá Xạ TRị GIA TốC ĐồNG THờI 3 CHIềU THEO HìNH DạNG KHốI UTạI BệNH VIệN K Từ 2007-2009: PHÂN TíCH THờI GIAN SốNG THÊM, TáI PHáT Và DI CĂN
BÙI VINH QUANG, NGUYỄN BÁ ĐỨC
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm họng giai đoạn III,IV(M0) bằng phối hợp hóa xạ trị đồng thời. 
Đối  tượng  và  phương  pháp  nghiên  cứu:  Bệnh nhân  ung  thư  vòm  mũi  họng  giai  đoạn  III-IV  (AJCC 2002) được hoá xạ trị đồng thời theo sau bằng hoá xạ trị bổ trợ. Dùng cisplatin 100mg/m2 vào các ngày 1,22,43, tiếp theo là bổ trợ bằng phác đồ CF
Kết quả: Từ 2007-2009 98 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu Tỷ lệ bệnh nhân sống thêm 3 năm và 4 năm toàn bộ là: 77,2% và 66,6%. Tỷ lệ bệnh nhân sống thêm 4 năm không bệnh là 65,4%.. Di căn xảy ra trên 16 bệnh nhân (16,3%),15 bệnh nhân (15,3%) có tái phát tại vòm và hạch sau điều trị. 
Kết luận: Phác đồ hoá xạ trị đồng thời  ung thư vòm họng cho kết quả điều trị khá cao, làm giảm tỷ lệ tái phát và di căn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Hoàng Anh  và cs (2002): “Tình  hình bệnh ung  thư  Hà  Nội  giai  đoạn  1996-1999”.  Tạp  chí  Y  học thực hành tháng 10 năm 2002. Tr 4-12. 
2.  Lê  Chính  Đại  (2007):  “Nghiên  cứu  điều  trị  phối hợp hoá xạ trị và xạ trị đơn thuần bệnh ung thư vòm mũi họng giai đoạn III,IV (M0)”. Luận văn tiến sỹ y học.
3. Nguyễn Bá Đức (2003): “Những tiến bộ trong xạ trị ung thư”. Thực  hành  xạ trị ung thư. Nhà xuất bản  y học Hà Nội. Tr 171-183.
4.  Nguyễn  Bá  Đức  (2000):  “Hoá  chất  điều  trị  bệnh ung thư”. Nhà xuất bản y học. 
5.  Nguyễn Hữu Thợi (1995): “Nghiên cứu xây dựng phác đồ điều trị ung thư vòm họng qua điều trị 458 bệnh nhân từ 1983-1993 tại BVK”. Luận văn tiến sĩ khoa học y dược.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment