KHảO SáT MÔ HọC TáC DụNG CủA PORITES LUTEA SAU NHổ RĂNG THựC NGHIệM TRÊN THỏ

KHảO SáT MÔ HọC TáC DụNG CủA PORITES LUTEA SAU NHổ RĂNG THựC NGHIệM TRÊN THỏ

KHảO SáT MÔ HọC TáC DụNG CủA PORITES LUTEA SAU NHổ RĂNG THựC NGHIệM TRÊN THỏ

VÕ CHÍ HÙNG, PHẠM VĂN LIỆU
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  nhằm  khảo  sát  mô  học  tác  dụng  của Porites lutea sau nhổ răng thực nghiệm trên thỏ. Thực hiện trên 16 con thỏ, mỗi con đều nhổ một răng hàm nhỏ thứ nhất hàm dưới được chia thành hai nhóm mỗi nhóm 8 con, nhóm thực nghiệm ghép vật liệu san hô Porites lutea (sản xuất tại Việt Nam), nhóm chứng không ghép vật liệu. Khảo sát mô học sau 2; 4; 8; 12 tuần sau nhổ răng bằng kính hiển  vi  quang  học.  Kết  quả  cho  thấy:  vật  liệu  san  hô Porites lutea không gây phản ứng thải trừ vật ghép, có tính dẫn  tạo  xương và  tiêu  hủy  vật  liệu ghép.  Nghiên  cứu kết luận có thể sử dụng vật liệu này để ghép sau nhổ răng
Tài Liệu Tham Khảo
1. Đinh Văn Bình; Nguyễn Quang Sức: Nuôi  thỏ  và chế  biến  sản  phẩm  ở  gia  đình.  NXB  Nông  nghiệp  Hà Nội.1999.
2.  Lê Chí Dũng;  Trần Bắc Hải: Mô ghép xương:  Từ nguyên  lý  sinh  học  đến  ứng  dụng  lâm  sàng.  Tài  liệu nghiên cứu, TT ĐT & BDCBYT, TP. Hồ Chí Minh, 1995.
3. Nguyễn Trí Dũng: Phôi thai học người, chương 12: Hệ xương. NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh: 264-280, 2001.
4.  Trần  Bắc  Hải:  Tình  hình  nghiên  cứu  và  sử  dụng mô ghép trên thế giới và trong nước. Tạp chí y học, Số 4, tập 1: 234-239, 6.1993.
5. Trần Bắc Hải; Nguyễn Doanh; Vũ Ngọc Huy: Khảo sát quá trình liền xương qua mảnh ghép san hô Porites lutea ở đầu dưới xương đùi thỏ. Tập san Hình thái học, Tập 9, số 2: 80-85, 1999.
6. Hoàng Tử Hùng: Mô phôi răng miệng phôi học và mô  học  răng  và  nha  chu.  Chương  VII:  Xương  ổ  răng. NXB Y học: 243-261, 12.2001

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment