NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ HORMON TUYẾN CẬN GIÁP Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ HORMON TUYẾN CẬN GIÁP Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ HORMON TUYẾN CẬN GIÁP Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Lê Văn Toản1; Bùi Văn Mạnh2
TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: cường chức năng tuyến cận giáp thứ phát là một biến chứng ở bệnh nhân suy thận mạn tính và tồn tại sau ghép,  có ảnh hưởng đến chức năng thận ghép. Mục tiêu: khảo sát nồng  độ hormon tuyến cận giáp huyết thanh và tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ hormon tuyến cận giáp huyết thanh với một số yếu tố ở bệnh nhân ghép thận.  Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu cắt ngang 92 bệnh nhân sau ghép thận, theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Quân y 103. Thu thập số liệu về nồng độ hormon tuyến cận giáp huyết thanh và một số đặc điểm của bệnh nhân sau ghép.  Kết quả:  66,3% bệnh nhân tăng hormon tuyến cận giáp và không bệnh nhân nào có nồng độ hormon tuyến cận giáp thấp hơn bình thường. Nồng độ hormon tuyến cận 
giáp có tương quan thuận mức độ vừa với thời gian lọc máu trước ghép (r = 0,36 và p = 0,001), chưa thấy liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thời gian sau ghép và mức lọc cầu thận.  Kết luận:66,3% bệnh nhân tăng hormon tuyến cận giáp huyết  thanh và nồng độ hormon tuyến cận giáp tương quan thuận mức độ vừa với thời gian lọc máu trước ghép.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment