NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP HAI HỢP CHẤT TERPENOID TỪ PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT ETHYL ACETAT CỦA CÂY THẠCH TÙNG RĂNG CƯA

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP HAI HỢP CHẤT TERPENOID TỪ PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT ETHYL ACETAT CỦA CÂY THẠCH TÙNG RĂNG CƯA

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP HAI HỢP CHẤT TERPENOID TỪ PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT ETHYL ACETAT CỦA CÂY THẠCH TÙNG RĂNG CƯA (Huperzia serrata (Thunb.) Trevis)
Lê Đình Mạnh1; Nguyễn Văn Thư2; Trịnh Nam Trung2
Nguyễn Duy Bắc2; Phạm Đức Thịnh2
TÓM TẮT
Mục tiêu: chiết xuất, phân lập, xác định được cấu trúc của một số hợp chất từ cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata (Thunb.) Trevis). Đối tượng và phương pháp: mẫu nghiên cứu thu hái tại Vườn Quốc gia Tam Đảo được chiết xuất và chiết phân đoạn với các dung môi khác nhau, trong đó có ethyl acetat. Xác định cấu trúc các chất bằng phương pháp phổ. Kết quả và
kết luận: từ phân đoạn ethyl acetat đã phân lập được 02 hợp chất thuộc nhóm terpenoid đó là:3β, 21β, 29-trihydroxyserrat-14-en-24-oic axít-3β-yl-(7’-hydroxycinnamat); 16-oxo-3α-hydroxyserrat- 14-en-21β-ol; các chất đều được khẳng định cấu trúc bằng NMR, MS, HMBC, HSQC.

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP HAI HỢP CHẤT TERPENOID TỪ PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT ETHYL ACETAT CỦA CÂY THẠCH TÙNG RĂNG CƯA

Leave a Comment