NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA PHÁP GĐ-103 ĐẾN THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ DIOXIN TRONG MÁU NGƯỜI PHƠI NHIỄM CHẤT DA CAM/DIOXIN

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA PHÁP GĐ-103 ĐẾN THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ DIOXIN TRONG MÁU NGƯỜI PHƠI NHIỄM CHẤT DA CAM/DIOXIN

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA PHÁP “GĐ-103” ĐẾN THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ DIOXIN TRONG MÁU NGƯỜI PHƠI NHIỄM CHẤT DA CAM/DIOXIN 

Dương Quang Hiến*; Trần Quốc Bảo*; Đoàn Chí Cường* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: đánh giá thay đổi nồng độ dioxin trong máu và ảnh hưởng đến một s ốchỉ tiêu sinh hóa, huy ết h ọc của người ph ơi nhi ễm chất da cam/dioxin khi dùng pháp gi ải  độc “GĐ-103”.  Đối tượng và phương pháp:35 người bịphơi nhiễm chất da cam/dioxin, tình nguyện tham gia nghiên cứu, sử
dụng pháp “GĐ-103” (gồm bài thuốc GĐU-103 sắc uống 125 ml [tỷlệ1:1] x 2 lần/ngày và bài thuốc GĐX-103 sắc 400 ml [tỷlệ1:1] xông hơi toàn thân 1 lần/ngày 45 – 60 phút) trong thời gian 25 ngày liên tục.  Kết quả:  pháp “GĐ-103” có tác dụng làm giảm nồng  độ7 chất  đồng loại  độc của  PCDD  và  8/10  chất  đồng  loại  độc  của  PCDF  có  ý  nghĩa  thống  kê  (p  <  0,05);  đồng  thời không làm thay đổi có ý nghĩa một sốchỉtiêu vềhuyết học và sinh hóa máu người phơi nhiễm chất da cam/dioxin. Kết luận:pháp “GĐ-103” có tác dụng làm giảm có ý nghĩa nồng độ15/17 chất đồng loại  độc của dioxin trong máu (p < 0,05); không làm thay đổi có ý nghĩa một số chỉ số về huyết học, sinh hóa máu người phơi nhiễm chất da cam/dioxin (p > 0,05).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment