NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÒNG BÉO PHÌ VÀ RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA CAO CHIẾT HẠT CÀ PHÊ XANH TRÊN THỰC NGHIỆM

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÒNG BÉO PHÌ VÀ RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA CAO CHIẾT HẠT CÀ PHÊ XANH TRÊN THỰC NGHIỆM

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÒNG BÉO PHÌ VÀ RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA CAO CHIẾT HẠT CÀ PHÊ XANH TRÊN THỰC NGHIỆM
Vũ Minh Ngọc1, Lê Văn Quân2, Nguyễn Thị Mai Ly2, Phạm Văn Trân2, Đồng Phú Cầu2, Đinh Việt Hùng2
1 Viện 69, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Quân y 103
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá tác dụng dự phòng béo phì và rối loạn lipid máu của cao chiết hạt cà phê xanh trên thực nghiệm. Phương pháp nghiên cứu: 60 chuột cống trắng được ăn chế độ cao năng và được điều trị bằng nước muối sinh lý, simvastatin 2mg/kg và cao chiết hạt cà phê xanh các liều 200mg/kg, 300mg/kg và 400mg/kg trong 8 tuần liên tiếp. Đánh giá sự thay đổi cân nặng, chỉ số khối cân nặng cơ thể, nồng độ triglyceride và nồng độ cholesterol máu sau khi điều trị. Kết quả: Uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 400mg/kg làm giảm số tăng cân nặng tăng và tỷ lệ tăng BMI lên từ tuần thứ 6 đến 8 (p<0,05). Uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 300mg/kg và 400mg/kg, sự thay đổi nồng độ triglycerid máu thấp hơn so với nhóm chứng từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 sau điều trị (p<0.05). Sự thay đổi cholesterol máu ở nhóm chuột béo phì ăn chế độ cao năng không điều trị tăng cao so với nhóm chứng (p<0.05), trong khi, nhóm ăn cao năng và điều trị cao chiết cà phê xanh liều 400 mg/kg không khác biệt so với nhóm chứng (p>0.05). Kết luận: Cao chiết hạt cà phê xanh liều 400mg/kg có tác dụng dự phòng béo phì và tăng nồng độ triglyceride, cholesterol trong máu chuột.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment