Nghiên cứu thực hiện phương pháp tạo mẫu đông khô cho kính hiển vi điện tử truyền qua

Nghiên cứu thực hiện phương pháp tạo mẫu đông khô cho kính hiển vi điện tử truyền qua

Tên bài báo:Nghiên cứu thực hiện phương pháp tạo mẫu đông khô cho kính hiển vi điện tử truyền qua

Tác giả:    Nguyễn Kim Giao

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1995    Số:    4    Tập:    5    Trang:    159-166

Tóm tắt:    

Thiết bị: máy bốc bay trong chân không, thiết bị đông lạnh làm gẫy EE.FED.B, kính hiển vi điện tử truyền qua JEM – T8. Vật liệu: kim loại Pt, C; hóa chất. Mẫu: có 3 loại gồm loại 1: các virut, các bào quan (10¬-3 – 10 -1 µm); loại 2: các tế bào nuôi cấy, tế bào máu, vi khuẩn (10¬-1 – 10 -1 µm); loại 3: các mô sinh vật, các đám lặng cặn tế bào sau ly tâm (≤ 103 µm). Với một hệ thiết bị: JEE -48 + EE.FED.B lắp ghép để thực hiện phương pháp đông – làm gẫy mẫu, cùng với giá, đặt mẫu đông khô tạo ra, đã thực hiện tạo mẫu đông khô theo phương pháp của Nemut. Hình ảnh của xạ khuẩn Steptomyces và tế bào Hep -2 đã chứng tỏ sự bảo toàn cấu trúc mặt mẫu do cố định bằng nhiệt độ thấp.

Nghiên cứu thực hiện phương pháp tạo mẫu đông khô cho kính hiển vi điện tử truyền qua

Leave a Comment