Nghiên cứu thực trạng và hiểu biết về kế hoạch hoá gia đình của người mù quận Cầu Giấy Hà Nội, năm 1998

Nghiên cứu thực trạng và hiểu biết về kế hoạch hoá gia đình của người mù quận Cầu Giấy Hà Nội, năm 1998

Tên bài báo:Nghiên cứu thực trạng và hiểu biết về kế hoạch hoá gia đình của người mù quận Cầu Giấy Hà Nội, năm 1998

Tác giả:    Nguyễn Văn Mạn, Phạm Văn Hiệp

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1999    Số:    4    Tập:    364    Trang:    18-20

Tóm tắt:    

Mục tiêu mô tả thực trạng và hiểu biết của người mù về kế hoạch hóa gia đình năm 1998 bao gồm 51 người mù có gia đình trong độ tuổi sinh đẻ. Tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của người mù 70,5%. Người mù có trình độ học vấn cấp 3 và người mù được nghe tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình thì tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai cao hơn. Tỉ lệ người mù sinh 3 còn trở lên 17,6%. Tỉ lệ nạo phá thai của người mù 11,8%. Tỉ lệ người mù biết ít nhất 1 biện pháp tránh thai 92,2%.

Nghiên cứu thực trạng và hiểu biết về kế hoạch hoá gia đình của người mù quận Cầu Giấy Hà Nội, năm 1998

Leave a Comment