NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA HÌNH GEN FCN2 VÀ NỒNG ĐỘ PROTEIN FICOLIN-2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA HÌNH GEN FCN2 VÀ NỒNG ĐỘ PROTEIN FICOLIN-2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA HÌNH GEN FCN2 VÀ NỒNG ĐỘ PROTEIN FICOLIN-2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
Đỗ Quyết1, Ngô Trường Giang1, Nguyễn Thanh Huyền2
Hoàng Văn Tổng1, Nguyễn Lĩnh Toàn1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá vai trò của đa hình gen FCN2 và nồng độ protein ficolin-2 đối với rối loạn sinh lý bệnh trong bệnh sốt xuất huyết Dengue. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 278 bệnh nhân (BN) sốt xuất huyết Dengue trong vụ dịch năm 2017 được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Ficolin-2 huyết thanh nhóm bệnh cao hơn so với nhóm chứng (trung vị 2.856 so với 1.994 ng/ml) và nhóm sốt xuất huyết Dengue (Dengue Haemorrhagic Fever – DHF) cao hơn so với sốt xuất huyết Dengue có các dấu hiệu cảnh báo(Dengue with Warning Signs – DWS) (trung vị 3.087 so với 2.181 ng/ml), khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). 6 điểm đa hình đơn nucleotit -986G>A, -902C>A, -602G>A, +6031A>G,+6220T>G, +6424G>T đã được khảo sát và phân tích thống kê, khác biệt có ý nghĩa thống kê về các kiểu gen hiếm giữa các nhóm nghiên cứu. Kết luận: Nghiên cứu đã ủng hộ giả thuyết
nhóm BN với kiểu gen hoặc nồng độ protein ficolin-2 huyết thanh thấp sẽ nhạy cảm hơn với bệnh sốt xuất huyết Dengue.

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA HÌNH GEN FCN2 VÀ NỒNG ĐỘ PROTEIN FICOLIN-2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Leave a Comment