NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC MÀNG BAO CÁCH LY CHO PALLET LANSOPRAZOL

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC MÀNG BAO CÁCH LY CHO PALLET LANSOPRAZOL

 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC MÀNG BAO CÁCH LY CHO PALLET LANSOPRAZOL

Lương Quang Anh*; Nguyễn Ngọc Chiến**; Nguyễn Đăng Hoà**
TÓM TẮT
Nghiên cứu xây dựng công thức màng bao cách ly cho pellet lansoprazol (LPZ). Đã khảo sát  được  ảnh hưởng của polyethylen glycol 6000, lutrol, talc và tỷ  lệ  chất rắn trong dịch bao đến hiệu suất và khả năng giải phóng dược chất trong môi trường đệm phosphat pH 6,8. Bao màng 
cách ly sử dụng polyme là polyvinyl alcol với tỷ lệ tăng khối lượng so với pellet lansoprazol là 7,5%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment