NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỸ PHẨM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỸ PHẨM

NGHIÊN CỨU  XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG  MỘT SỐ CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỸ PHẨM.Từ  xa xưa con người đã có nhu cầu làm đẹp, đã biết làm đẹp. Ngày nay, khi xã hội phát triển, kinh tế  phát triển, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao.  Ở  Việt Nam, trong những năm gần đây, khi nền kinh tế  được mở  cửa, đi đến đâu cũng có thể  thấy những sản phẩm “làm đẹp” cho con người. Đó chính là mỹ phẩm.


Chất lượng mỹ  phẩm là một vấn đề  cần phải  được  quan tâm bởi vì mỹ  phẩm được sử dụng tiếp xúc trực tiếp với những bộ  phận bên ngoài của cơ thể, không có qui định về  thời gian và liều lượng sử  dụng,  có thể  ảnh hưởng đến sức khỏe và  vẻ  đẹp của cơ thể. Trong phân loại sản phẩm, hàng hóa theo tính an toàn, mỹ  phẩm thuộc nhóm 2 
– cần có sự quản lý của nhà nước về tính an toàn của sản phẩm.Hiện  nay,  trong  nền  kinh  tế  thị  trường,  việc  sản  xuất,  kinh  doanh,  xuất  nhập khẩu mỹ  phẩm đang phát triển nhanh, mạnh  ở  nhiều vùng, miền. Mỹ  phẩm là loại sản phẩm, hàng hóa có lợi nhuận cao nên  vì lợi nhuận mà việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm kém chất lượng, không an toàn là khó tránh khỏi. 
Đặc biệt hiện nay,  nền kinh tế  Việt Nam đã và đang nằm trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa. Năm 2003, Chính phủ  Việt Nam đã ký kết “Hiệp định hệ  thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ  phẩm”. Ngày 07/11/2006, Việt Nam đã chính thức trở  thành thành viên thứ  150 của tổ  chức thương mại thế  giới. Chúng ta đã bước vào “sân  chơi  chung”  và  phải  tuân  thủ  “luật  chơi  chung”.  Đó  là  những  qui  định,  ràng 
buộc… cần tuân thủ  để  có một sự  hòa hợp, công nhận lẫn nhau và phát triển. Quản lý chất lượng hàng hóa nói chung và chất lượng mỹ  phẩm nói riêng  sao  cho phù hợp  làmột nhu cầu tất yếu và cấp bách.
Đánh  giá,  giám  sát  chất  lượng  mỹ  phẩm  là  một  trong  những  nhiệm  vụ  quan trọng của hệ thống kiểm nghiệm. Nhiệm vụ chính của công tác kiểm tra chất lượng mỹphẩm là giám sát các chỉ  tiêu  ảnh  hưởng tới sự  an toàn của mỹ  phẩm, trong đó quan trọng nhất là việc kiểm soát sự  có mặt của các chất bị  cấm, hoặc bị  giới hạn về  nồng độ,  hàm lượng được phép sử  dụng, có mặt trong các sản phẩm mỹ  phẩm lưu hành trên thị  trường Việt Nam. Hiệp định hệ  thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ  phẩm mà Việt Nam đã  tham gia  ký kết từ  năm 2003 [1], trong bản bổ  sung mới nhất vào năm 2013  có quy định danh sách 1373  chất  và nhóm  chất  không được phép có mặt trong các sản phẩm  mỹ  phẩm  (Phụ  lục  II,  phần  1) cũng như 285  chất  và nhóm chất không được phép sử  dụng trừ  những trường hợp ngoại lệ  nhưng phải tuân theo các giới hạn và điều kiện quy định kèm theo (Phụ  lục  III,  phần  1)  [57]. Không giống như lĩnh vực quản lý dược phẩm đã có hệ  thống Dược điển được xây dựng chặt chẽ  từ  nhiều năm, hiện nay  ở  Việt Nam vẫn chưa có hệ  thống phương pháp chuẩn để  kiểm tra các chất cấm, chất cần kiểm soát giới hạn hàm lượng trong mỹ  phẩm theo yêu cầu của Hiệp – 2 -định hệ thống hòa hợp ASEAN. Bản thân ASEAN cho đến nay cũng chỉ mới ban hành được 8 phương pháp hòa hợp chung. Trong số đó có 6 phương pháp hóa lý để xác định hay  định  tính  và  định  lượng  một  số  kim  loại  nặng  [50],  tretinoin  [51],  2-phenoxy ethanol  và  một  số  alkyl  4-hydroxybenzoat  [53],  hydroquinon  [54],  một  số  chất  màu cấm [52] và một số glucocorticoid trong mỹ phẩm [55].
Bản thân những phương pháp này mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ yêu cầu vềmặt kỹ  thuật để  kiểm tra, giám sát các đối tượng chất cấm trong mỹ  phẩm, hơn nữa bản thân những phương pháp này, nếu muốn triển khai trên thực tế tại Việt Nam, cũng cần được  đánh  giá thực nghiệm về  sự  phù hợp khi áp dụng trên các  mẫu  mỹ  phẩm đang có mặt tại Việt Nam cũng như  điều kiện  thực tế  trang thiết bị  của nước ta  (thẩm định chuyển giao phương pháp) [44]. 
Những yêu cầu, tồn tại thực tế  trên đây trong công tác kiểm nghiệm mỹ  phẩm đã cho thấy tính cấp thiết trong việc triển khai nghiên cứu xây dựng các phương pháp chuẩn để  kiểm tra chất cấm, chất cần kiểm soát giới hạn hàm lượng trong mỹ  phẩm. 
Những nghiên cứu này bao gồm cả  việc triển khai áp dụng thực tiễn các phương pháp hòa hợp sẵn có của ASEAN, cũng như xây dựng các phương pháp mới cho các đối tượng  chưa  có  sẵn  phương  pháp  hòa  hợp.  Đề  tài  “Nghiên  cứu  xây  dựng  quy  trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng  trong mỹ phẩm” được thực hiện với các mục tiêu sau: 
1)  Thẩm  định  chuyển  giao  các  phương  pháp  phân  tích  hòa  hợp  của  ASEANtrong quản lý mỹ phẩm
2)  Nghiên cứu  xây dựng  quy  trình  phân tích  xác định một số  chất bị  cấm trong mỹ phẩm. 
3)  Kiểm tra, phát hiện  các  chất bị  cấm và chất có giới hạn hàm lượng sử  dụng đã được nghiên cứu trong một số dạng mẫu mỹ phẩm trên thị trường.Để đạt được mục tiêu nêu trên, cần tiến hành thực hiện các nội dung nghiên cứu như sau:
1-  Triển khai, thẩm định chuyển giao các phương pháp hòa hợp của ASEAN
2-  Thiết lập và đánh giá các quy trình phân tích mới cho các đối tượng chưa có phương pháp hòa hợp
3-  Áp dụng các quy trình  mới  xây dựng, các quy trình thẩm định chuyển giao kiểm tra một số chất bị cấm và có giới hạn sử  dụng trong các mẫu mỹ  phẩm 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment