NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỦY PHÂN ĐƯỜNG TRẮNG ĐỂ ỨNG DỤNG PHA CHẾ DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN NGỌT ĐẲNG TRƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN DÃ NGOẠI

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỦY PHÂN ĐƯỜNG TRẮNG ĐỂ ỨNG DỤNG PHA CHẾ DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN NGỌT ĐẲNG TRƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN DÃ NGOẠI

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỦY PHÂN ĐƯỜNG TRẮNG ĐỂ ỨNG DỤNG PHA CHẾ DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN NGỌT ĐẲNG TRƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN DÃ NGOẠI

Nguyễn Cẩm Vân*; Nguyễn Minh Tuấn*
Nguyễn Tuấn Quang*; Đỗ Thế Khánh*
TÓM TẮT
Mục tiêu:  khảo sát được các yếu tố  ảnh hưởng, xây dựng quy trình thủy phân đường trắng và đánh giá một số  chỉ  tiêu chất lượng dung dịch đường trắng sau thủy phân.  Đối tượng và phương pháp:  sử  dụng phương pháp hóa học, thực nghiệm để  khảo sát lựa chọn các yếu tốxây dựng quy trình thủy phân từ  đường trắng đạt tiêu chuẩn TCVN 7270:2003.  Kết quả:  nồng độ  glucose từ  2,48  –  2,54%;  quy trình thủy phân đường trắng (mẻ  10 lít):  475,0  g đường trắng,10 lít nước cất,  axít  xúc tác  HCl  1:1,  pH  3,5. Đóng chai 500 ml hấp ở  110oC/30 phút.  Dung dịch sau thủy phân đạt:  nồng độ  glucose  2,64  ± 0,02%; nồng độ  đường nghịch đảo  4,9  –  5,1%; tạp 5-HMF  0,120 ± 0,01%; pH  3,45  –  3,53.  Kết luận:  đã xây dựng được quy trình thủy phân đường trắng và đánh giá được một số chỉ tiêu chất lượng dung dịch đường trắng sau thủy phân.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment