NGHIÊN CứUCáC ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG BệNH LOạN SảN XƠ XƯƠNG (FIIBROUS DYSPLASIA)

NGHIÊN CứUCáC ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG BệNH LOạN SảN XƠ XƯƠNG (FIIBROUS DYSPLASIA)

NGHIÊN CứUCáC ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG BệNH LOạN SảN XƠ XƯƠNG (FIIBROUS DYSPLASIA) TạI KHOA KHớP BệNH VIệN BạCH MAI (2000-2010)
Trần Thị Minh Hoa
Khoa Cơ xương khớp, bệnh viện Bạch Mai
Tóm Tắt
Mục tiêu. Mô tả các  đặc  điểm lâm sàng, xét nghiệm bệnh loạn sản xơ xương.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.  7 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị bệnh loạn sản xơ xương tại khoa  Cơ  xương  khớp,  bệnh  viện  Bạch  mai  trong  thời gian  10  năm  (2000-2010).  Các  bệnh  nhân  được  khám lâm sàng và làm các xét nghi ệm cận lâm sàng cơ bản.Kết  quả.  7  bệnh  nhân  loan sản  xơ  xương  có  tuổi trung  bình  35,3,  nam  chi ếm  đa  số  5/2  bệnh  nhân,  với thời gian bị bệnh 3,6 năm. Có 6/7 bệnh nhân tổn thương 
loạn sản xơ ở nhiều vị trí.  Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là đau  xương  57%,  biến  dạng  trục  xương  71%,  hạn  chế vận  động 42%, gẫy xương bệnh lý 42%. Biểu hiện tổn thương trên xquang tiêu chuẩn 100% bệnh nhân có bất thường  cấu  trúc  xương  và  phình  to  kích  thước  xương, 85%  bệnh  nhân  có  biến dạng  xương  và  42%  có  hình ảnh gẫy xương.
Kết luận. Loạn sản xơ xương là bệnh u xương lành tính  hi ếm  gặp.  Chẩn  đoán  chủ  yếu  dựa  vào  các  triệu chứng lâm sàng và chụp xquang tiêu chuẩn

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment