Nhận thức, thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp của người chăm sóc chính tại Khoa Điều trị

Nhận thức, thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp của người chăm sóc chính tại Khoa Điều trị

Nhận thức, thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp của người chăm sóc chính tại Khoa Điều trị Tự nguyện C – Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019
Quach Thi Hoa

Mục tiêu: Mô tả nhận thức, thực hành của người chăm sóc chính có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp tại khoa Điều trị Tự nguyện C- Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019 và xác định một số yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện 382 người chăm sóc chính có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp ≤ 2 lần đang được điều trị tại khoa Điều trị tự nguyện C từ 01/04/2019 đến 31/12/2019.

Kết quả: Số người chăm sóc chính có nhận thức đúng về chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp là 29,8%; Số người chăm sóc chính có thực hành đúng về chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp là 37,2%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trình độ học vấn và kiến thức của người chăm sóc chính với thực hành chăm sóc trẻ mắc tiêu chảy cấp.

Kết luận: Hầu hết người chăm sóc chính chưa có nhận thức đúng và thực hành đúng về chăm sóc trẻ mắc tiêu chảy cấp. Trình độ học vấn và kiến thức của người chăm sóc chính là những yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc trẻ mắc tiêu chảy cấp.

Tiêu chảy là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em các nước đang phát triển. Trên thế giới, hàng năm có khoảng 1,3 tỷ lượt trẻ em dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy và 4 triệu trẻ chết vì bệnh này. Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới, 80% trường hợp tử vong do tiêu chảy xảy ra ở nhóm trẻ dưới 2 tuổi,đặc biệt là 6 – 24 tháng tuổi [4].
Tỷ lệ trẻ mắc tiêu chảy cấp bị mất nước và điện giải trước khi đến các cơ sở y tế chiếm 3,8% và cũng là nhóm có tỷ lệ tử vong cao

Nhận thức, thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp của người chăm sóc chính tại Khoa Điều trị

Leave a Comment