Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở các bệnh nhân chửa ngoài tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở các bệnh nhân chửa ngoài tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở các bệnh nhân chửa ngoài tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Cung Thị Thu Thủy –  Đại học Y Hà Nội
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  được  thực  hiện  trên  402  bệnh  nhân  của năm  2003  và  404  bệnh  nhân  của  năm  2008  được  chẩn đoán là (chửa ngoài tử cung)  CNTC  được điều trị tại bệnh viện Phụ sản Trung ương nhằm  so sánh các đặc điểm lâm sàng  và  các  đặc  điểm  cận  lâm  sàng  của  các  bệnh  nhân CNTC tại bệnh viện PSTW giữa 2  năm. Kết quả cho thấy Biểu hiện  lâm sàng  của  các bệnh nhân CNTC đến điều trị tại  bệnh viện  PSTW  trong  năm  2008  thay  đổi hơn  so với năm  2003  :  Các  triệu  chứng  thực  thể  ít  hơn  và  số  bệnh nhân bị choáng  giảm hơn hẳn trong năm 2008 so với năm 2003.  Các xét  nghiệm  cận   lâm sàng  ngày càng  được  áp dụng  phổ biến và có hiệu quả hơn trong chẩn đoán đúng cũng như chẩn đoán sớm CNTC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Văn Điển (1998), “ Thai ngoài tử cung“,   Sản phụ khoa .Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh . 811  -819.
2.  Phạm  Thanh  Hiền  (1999),  “  Tình  hình  điều  trị CNTC năm 1998 tại viện BVBMTSS ”, Tạp chí thông tin Y dược  . Chuyên đề Sản phụ khoa . 22 – 25.
3. Vương Tiến Hoà (2002),   Nghiên cứu một số yếu tố góp phần chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung ”,  Luận án tiến sỹ y học . Đại học Y Hà Nội. 88 – 90.
4. Vũ Hoàng Lan (2007), “So sánh về chẩn đoán và điều trị chửa ngoài tử cung 6 tháng đầu năm 2000 và 6 tháng  năm  2006  tại  Bệnh  viện  Phụ  sản  trung  ương   ,Luận  văn tốt  nghiệp  bác  sỹ đa  khoa  . Đại  học Y.  46  –48.
5.  Nguyễn  Thị  Tuyết  Mai  (2007),  “Tìm  hiểu  những tiến  bộ  trong  chẩn  đoán  và  xử  trí  chửa  ngoài  tử  cung năm  2005  với  năm  2000  tại  Bệnh  viện  Phụ  sản  trung ương  ,  Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II. Đại học Y Hà Nội . 18.
6.  Phan  Viết  Tâm  (2002),  “Nghiên  cứu  tình  hình chửa  ngoài  tử  cung  tại  Viện  BVBMTSS  trong  2  năm 1999  –  2000  ”,    Luận  văn  tốt  nghiệp  Bác  sỹ  chuyên khoa cấp II. Đại học Y Hà Nội.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment