MộT Số ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC CủA NHữNG TRƯờNG HợP Tử VONG Và CHấN THƯƠNG DO Lũ QUéT NĂM 2005

MộT Số ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC CủA NHữNG TRƯờNG HợP Tử VONG Và CHấN THƯƠNG DO Lũ QUéT NĂM 2005

MộT Số ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC CủA NHữNG TRƯờNG HợP Tử VONG Và CHấN THƯƠNG DO Lũ QUéT NĂM 2005 TạI HUYệN VĂN CHấN TỉNH YÊN BáI 

HÀ VĂN NHƯ – Trường đại học Y tế công cộng
TÓM TẮT
Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện tại 7 xã bị ảnh hưởng bởi lũ quét xảy ra vào tháng 9 năm 2005 thuộc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái cho thấy lũ quét đã làm 47 người tử vong, 32 người bị thương. Trong tổng số 47 trường hợp tử vong, nữ chiếm 59,6%, nam chiếm 40,4%. Nguyên nhân gây tử vong trực tiếp chủ yếu là  đuối nước (61,7%) và bị vùi lấp bởi sạt ở đất (38,3%). 70,2% số tử vong ở nhóm tuổi 15-49; 15,0% thuộc  nhóm  tuổi  từ  50  trở  lên  và  6,3%  ở  trẻ dưới  5  tuổi. Hoàn cảnh tử vong chủ yếu là khi đang ở trong nhà (68,1%) và trong quá trình  sơ tán  khỏi vùng lũ quét  (31,9%). Trong tổng  số  32  trường hợp  chấn  thương  được  ghi  nhận,  chấn thương ở phần mềm của chân  chiếm  56,6%, tay: 15,6% và phần  mềm các vị trí khác 3,1%. Chấn thương đầu mặt cổ chiếm 18,8%. Không có trường hợp chấn thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Hoàn cảnh chấn thương chủ yếu gồm: trong khi bị lũ cuốn trôi: 43,6%, tiếp đến là do nhà đổ, đất đá sạt lở rơi vào người: 37,5%
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment