Nhận xét kết quả cắt dịch kính trong điều trị bong võng mạc ngoại khoa

Nhận xét kết quả cắt dịch kính trong điều trị bong võng mạc ngoại khoa

Tên bài báo:Nhận xét kết quả cắt dịch kính trong điều trị bong võng mạc ngoại khoa

Tác giả:    Đỗ Như Hơn

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1996    Số:    7    Tập:    206    Trang:    10-14

Tóm tắt:    

Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính trong điều trị các hình thái bong võng mạc có co kéo dịch kính võng mạc trên 100 bệnh nhân (BN) bị bong võng mạc do đụng dập tại Viện Mắt từ 1991-1995. Kết quả: võng mạc áp tốt lúc ra viện đạt 48%, võng mạc chỉ áp một phần 40%, võng mạc không áp đạt 12%. Thị lực đếm được ngón tay cho đến dưới 1/10 lúc ra viện đạt 80%, sau 3 tháng là 77,4% và cuối cùng là 80,7%, tỷ lệ thị lực từ 1/10 trở lên rất thấp. Thị trường cải thiện tốt khi ra viện 68%, sau ba tháng 80%, ngoài 6 tháng 88,6%. Nhãn áp bình ổn sau mổ là 54%. Biến chứng trong khi mổ nhiều nhất là chảy máu 21,3%, sau mổ có phản ứng phù đục dịch kính nhiều.

Nhận xét kết quả cắt dịch kính trong điều trị bong võng mạc ngoại khoa

Leave a Comment