NHẬN XÉT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA THỂ THÔNG BÀO XƯƠNG CHŨM VÀ TÌNH TRẠNG THÔNG KHÍ CỦA TAI GIỮA TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH Ở TAI XẸP NHI

NHẬN XÉT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA THỂ THÔNG BÀO XƯƠNG CHŨM VÀ TÌNH TRẠNG THÔNG KHÍ CỦA TAI GIỮA TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH Ở TAI XẸP NHI

NHẬN XÉT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA THỂ THÔNG BÀO XƯƠNG CHŨM VÀ TÌNH TRẠNG THÔNG KHÍ CỦA TAI GIỮA TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH Ở TAI XẸP NHI
Lại Thu Hương1, Vũ Đăng Lưu1, Lê Văn Khảng1
1 Bệnh viện Bạch Mai
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh và nhận xét mối tương quan giữa thể thông bào xương chũm với tình trạng thông khí các khoang tai giữa trên CLVT ở tai xẹp nhĩ.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cưú mô tả 74 tai của 74 bệnh nhân xẹp nhĩ được chụp CLVT xương thái dương 64-128 dãy, tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2020.
Kết quả: Trong số các tai xẹp nhĩ, tình trạng giảm thông khí hòm tai biểu hiện là dấu hiệu mờ các khoang của tai giữa trên CLVT bao gồm: ngách thượng nhĩ trước 35.1%, thượng nhĩ trong 45.9%, thượng nhĩ ngoài 54.1%, trung nhĩ 20.3%, mờ hạ nhĩ 3.5%, sào bào 52.7%. Các thể thông bào xương chũm trên CLVT gồm thể đặc ngà chiếm 44.6%, thể xốp chiếm 41.9%, thể nhiều thông bào chiếm 13.5%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0.001. Có mối tương quan rất chặt chẽ có ý nghĩa thống kê giữa thể thông bào xương chũm và tổn thương giảm thông khí trong hòm tai (thượng nhĩ trước – thượng nhĩ – sào bào) trong bệnh xẹp nhĩ với p < 0.0001, Cramer’s V = 0.957.
Kết luận: Có mối tương quan mật thiết có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng thông khí của các khoang tai giữa trên CLVT và thể thông bào xương chũm.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment