Nhận xét một số biến đổi nhân cách của bệnh nhân động kinh qua kết quả MMPI

Nhận xét một số biến đổi nhân cách của bệnh nhân động kinh qua kết quả MMPI

Tên bài báo:Nhận xét một số biến đổi nhân cách của bệnh nhân động kinh qua kết quả MMPI

Tác giả:    Trần Thị Bình, Cao Tiến Đức, Nguyễn Sinh Phúc

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1994    Số:    6    Tập:    310    Trang:    14-15

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 25 bệnh nhân (7 nữ) động kinh. Động kinh toàn thể 13 bệnh nhân, động kinh cục bộ 12 bệnh nhân . Điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai 8 bệnh nhân; Viện Quân y 108 có 17 bệnh nhân, từ năm 1991-1993. Tất cả đều có chỉ số trí tuệ IQ từ 85-110. Tuổi trung bình 27,1±7,3. Khảo sát MMPI trên 28 học sinh và nhân viên Viện 103 làm nhóm chứng, tuổi trung bình 25,7±5,6. Phương pháp: bộ câu hỏi khảo sát nhân cách NMPI gồm 550 câu về sức khoẻ thể lực, tâm lý, giao tiếp. Kết quả: MMPI có thể áp dụng để khảo sát những biến đổi nhân cách của bệnh nhân động kinh. Nét nổi bật ở thang F, Pa tăng là tính cứng nhắc, thang Hd tăng là sự nghi bệnh của bệnh nhân động kinh. Có sự khác biệt có ý nghĩa trên các thang MMPI giữa nhóm bệnh nhân động kinh và nhóm người bình thường, giữa nhóm động kinh toàn thể và nhóm động kinh cục bộ.

Nhận xét một số biến đổi nhân cách của bệnh nhân động kinh qua kết quả MMPI

Leave a Comment