NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG,MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN SUY GIẢM CHỨC NĂNG THẬN GHÉP CÓ SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ CALCINEURIN

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG,MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN SUY GIẢM CHỨC NĂNG THẬN GHÉP CÓ SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ CALCINEURIN

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG,MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN SUY GIẢM CHỨC NĂNG THẬN GHÉP CÓ SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ CALCINEURIN
Đặng Thái Trà1, Nguyễn Thùy Linh1, Nguyễn Mạnh Hùng1
Phạm Văn Thịnh1, Trần Ngọc Dũng1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mô bệnh học (MBH) ở bệnh nhân (BN) suy giảm chức năng thận ghép (CNTG) có ngộ độc cấp thuốc ức chế calcineurin (calcineurin inhibitor – CNI). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 81 BN suy giảm CNTG được sinh thiết thận tại các thời điểm khác nhau, trong đó tập trung vào BN được chẩn đoán có biểu hiện ngộ độc cấp tính thuốc CNI trên MBH tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 5/2019 đến hết tháng 12/2020. Nhận xét đặc điểm tuổi, giới tính, cận lâm sàng và các tổn thương MBH trên mảnh sinh thiết thận sau ghép của BN ngộ độc thuốc CNI cấp trong quá trình điều trị. Kết quả: Trong số BN nghiên cứu, BN nam chiếm chủ yếu (80,2%). Nguyên nhân chủ yếu của giảm CNTG là thải ghép cấp, 7/81 BN (8,64%) có biểu hiện ngộ độc cấp CNI trên MBH. Tất cả BN ngộ độc CNI đều điều trị bằng tacrolimus và có đến 71,43% BN có nồng độ tacrolimus huyết thanh trong giới hạn bình thường ở thời điểm sinh thiết thận ghép.
Biểu hiện ngộ độc cấp tính CNI trên MBH chủ yếu là hiện tượng xuất hiện không bào trong bào tương tế bào biểu mô ống lượn gần (100%), trong khi không bào trong bào tương tế bào cơ trơn động mạch chỉ chiếm 14,29%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các chỉ số cận lâm sàng ở nhóm BN ngộ độc cấp tính CNI đơn thuần và nhóm có kết hợp thải ghép. Kết luận: Biểu hiện tổn thương trên MBH với sự xuất hiện các không bào trong bào tương tế bào biểu mô ống thận gặp ở 100% số BN có ngộ độc cấp tính CNI trong nghiên cứu.

https://thuvieny.com/nhan-xet-mot-so-dac-diem-lam-sang-can-lam-sangmo-benh-hoc-o-benh-nhan-suy-giam-chuc-nang-than-ghep/

Leave a Comment