NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, MÔ BỆNH HỌC U LÀNH VÀ CÁC TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở PHỔI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, MÔ BỆNH HỌC U LÀNH VÀ CÁC TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở PHỔI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, MÔ BỆNH HỌC U LÀNH VÀ CÁC TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở PHỔI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Nguyễn Văn Nam1; Nguyễn Trường Giang2Nguyễn Ngọc Trung1; Lê Việt Anh1; Nguyễn Thế Kiên
1
TÓM TẮT
Mục tiêu:  mô tả  một số  đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình  ảnh và đặc điểm mô bệnh học của u lành và các tổn thương dạng u  ở  phổi đư ợc điều trị  bằng phẫu thuật.  Đối tư ợng và  phương  pháp:  nghiên  cứu  mô  tả  các  triệu  chứng  lâm  sàng,  chẩn  đoán  hình  ảnh  và mô bệnh học sau phẫu thuật của 34 trường hợp u lành và các tổn thương dạng u  ở  phổi được  phẫu  thuật  t ại  B ệnh  viện  Quân  y  103,  thời  gian  từ  tháng  1  –   2014  đến  8  –   2016. 
Kết qu ả:   34 bệnh nhân được phẫu thuật, tu ổi trung bình 43,9 ± 13,2; t ỷ  l ệ  nam/nữ: 1/1,triệu  chứng  lâm  sàng  chủ  yếu  là  ho  khan  (61,7%),  đau  tức  ngực  (47%),  8  trường  hợp (23,5%)  phát  hiện  tình  cờ.  Hầu  hết  các  khối  tổn  thương  được  phát  hiện  trên  X  quang (91,1%) và phần lớn ở  ngoại vi (67,7%), ph ổi phải chiếm 61,8%, phổi trái 38,2%. 19 trư ờng hợp  (55,9%) phẫu thuật cắt 1 thùy phổi, phẫu thuật cắt phổi hình chêm  –  sinh thiết tức thì áp dụng cho 15 trường hợp (44,1%). Giải phẫu bệnh lý ghi nhận 50% u lao, 11,8% hamartoma, 8,8%  u mạch,  8,8%  u mạch  bạch  huyết.  Kết  luận:  chẩn  đoán  xác  định  u  lành  và  các  tổn thương  dạng  u  ở  phổi  có  thể  rất  khó  khăn.  Tri ệu  chứng  lâm  sàng,  chẩn  đoán  hình  ảnh không đặc hiệu. Nên phẫu thuật sinh thiết tức thì với những khối u chưa chẩn đoán được bằng sinh thiết xuyên thành ng ực.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment