NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC, 2018-2022

NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC, 2018-2022

NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC, 2018-2022
Đặng Thị Thu Thảo1, Vũ Sinh Nam1, Tống Thị Hà1, Ngô Khánh Phương1, Nguyễn Thành Luân1,
Bùi Thị Minh Trang1, Lê Hồng Nga1, Lại Thị Minh1, Nguyễn Thúy Quỳnh1,
Nguyễn Hồng Đan1, Nguyễn Hồng Yến1, Nguyễn Thị Thùy Dương1

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 121 khoa/phòng của 38 đơn vị y tế dự phòng tuyển tỉnh khu vực phía Bắc từ tháng 6/2017-4/2018 bằng phương pháp định lượng kết hợp định tính nhằm đánh giá nhu cầu đào tạo liên tục giai đoạn 2018-2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu đào tạo trong giai đoạn 2018-2022 khá cao: lĩnh vực kiểm soát bệnh lây nhiễm là 656 lượt cán bộ/năm, lĩnh vực xét nghiệm tăng mạnh trong 2 năm 2018 (411 lượt cán bộ) và 2019 (307 lượt cán bộ) và sau đó giảm dần từ 2020-2022 (khoảng >200 lượt cán bộ/năm), lĩnh vực phòng chống bệnh không lây nhiễm là 730 lượt/năm. Đào
tạo tư vấn phòng chống HIV/AIDS nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị chiếm 15,7% trong tổng nhu cầuđào tạo hàng năm. Các đơn vị đều có nhu cầu tổ chức đào tạo tại Hà Nội, tuy vậy đào tạo từ xa bắt đầu nhận được sự quan tâm của các đơn vị (26,7%).

NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH KHU VỰC MIỀN BẮC, 2018-2022

Leave a Comment