So sánh ảnh hưởng trên năng lượng gián tiếp của phương thức PSV so với phương thức SIMV ở bệnh nhân bỏ thở máy sau mổ

So sánh ảnh hưởng trên năng lượng gián tiếp của phương thức PSV so với phương thức SIMV ở bệnh nhân bỏ thở máy sau mổ

So sánh ảnh hưởng trên năng lượng gián tiếp của phương thức PSV so với phương thức SIMV ở bệnh nhân bỏ thở máy sau mổ
Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Thị Vân
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục tiêu so sánh mức độ ảnh hưởng trên năng lượng gián tiếp của phương thức PSV so với phương thức SIMV ở bệnh nhân bỏ thở máy sau mổ. 70 bệnh nhân phải thở máy sau phẫu thuật > 24h được chia làm 2 nhóm: 35 bệnh nhân bỏ thở máy theo phương thức PSV và 35 bệnh nhân bỏ thở máy theo phương thức SIMV tại Khoa Gây mê hồi sức và Chống đau – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 12/ 2019 – 7/2020. Sự thay đổi các chỉ số năng lượng gián tiếp (VO2, VCO2 và REE) khi chuyển từ A/C VC sang SIMV hoặc PSV sau 30 phút và 90 phút PCV được ghi lại. Ở nhóm SIMV, giá trị VO2, VCO2 và REE tăng cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm PSV. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phương thức SIMV có thể gây ra tiêu tốn công hô hấp nhiều hơn so với phương thức PSV khi bỏ máy thở sau mổ.

Bỏ máy thở là quá trình chuyển từ thở máy kiểm  soát  hoàn  toàn  sang  thở  tự  nhiên.  Đối với thở máy kiểm soát hoàn toàn, bệnh nhân không sử dụng cơ hô hấp, tất cả công hô hấp đều được thực hiện bởi máy thở. Tuy nhiên, khi chuyển sang thở tự nhiên, bệnh nhân tham gia vào quá trình hô hấp và sử dụng các cơ hô hấp của mình. Vai trò của máy thở là hỗ trợ làm giảm công hô hấp của bệnh nhân, sự không đồng bộ giữa bệnh nhân và máy thở dẫn đến sự không thoải mái cho bệnh nhân và làm tăng công hô hấp. Thông khí bắt buộc đồng thì ngắt quãng  (Synchronized  Intermittent  Mandatory Ventilation – SIMV) và phương thức hỗ trợ áp lực (Pressure Support Ventilation – PSV) đều cho phép giảm dần mức hỗ trợ bệnh nhân cho đến  khi  người  bệnh  tự  quản  lý  nhịp  thở  của mình hoàn toàn.1 Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng PSV là phương thức bỏ máy thở có nhiều lợi ích hơn, bệnh nhân phải nỗ lực ít hơn so với SIMV.2,3,4 Tác giả Mitsuoka cho thấy sự thay đổi trong VO2 có thể như là một công cụ dự đoán nhanh tỉ lệ thành công hay thất bại khi giảm mức áp lực hỗ trợ trong cai thở máy.5Tại Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu nào đánh giá thay đổi về đo năng lượng gián tiếp của phương thức PSV so với SIMV trên bệnh nhân bỏ thở máy sau mổ. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “So sánh ảnh hưởng trên năng lượng gián tiếp của phương thức PSV so với phương thức SIMV ở bệnh nhân bỏ thở máy sau mổ”.

https://thuvieny.com/anh-huong-tren-nang-luong-gian-tiep-cua-phuong-thuc-pvs/

Leave a Comment