SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG MỨC ĐỘ NẶNG BẰNG PHỐI HỢP UỐNG ISOTRETINOIN VÀ AZITHROMYCIN VỚI UỐNG ISOTRETINOIN VÀ CLARITHROMYCIN

SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG MỨC ĐỘ NẶNG BẰNG PHỐI HỢP UỐNG ISOTRETINOIN VÀ AZITHROMYCIN VỚI UỐNG ISOTRETINOIN VÀ CLARITHROMYCIN [Luận văn chuyên khoa 2]

Title:  SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG MỨC ĐỘ NẶNG BẰNG PHỐI HỢP UỐNG ISOTRETINOIN VÀ AZITHROMYCIN VỚI UỐNG ISOTRETINOIN VÀ CLARITHROMYCIN
Authors:  Vũ Thanh Tùng
Advisor:  PGS.TS. Phạm Thị Lan
Keywords:  trứng cá thông thường, mức độ nặng, isotretinoin, azithromycin, clarithromycin
Issue Date:  9/12/2022
Abstract:  Mục tiêu: So sánh kết quả điều trị trứng cá thông thường mức độ nặng bằng phối hợp uống isotretinoin và azithromycin với uống isotretinoin và clarithromycin
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng so sánh trên 70 bệnh nhân trứng cá thông thường mức độ nặng được chia làm 2 nhóm: nhóm A điều trị bằng uống isotretinoin 0,3 – 0,5mg/kg/ngày trong 12 tuần phối hợp với azithromycin 500mg tuần uống 3 ngày nghỉ 4 ngày trong 8 tuần; nhóm B điều trị bằng uống isotretinoin 0,3 – 0,5mg/kg/ngày trong 12 tuần phối hợp với clarithromycin 500mg uống ngày 2 lần sáng, tối; Uống 1 tuần, nghỉ 3 tuần trong 8 tuần. Hiệu quả điều trị được đánh giá bằng sự giảm số lượng tổn thương; Mức độ đáp ứng với điều trị tốt, trung bình, kém và mức độ hài lòng của bệnh nhân.
Kết quả: Đánh giá sau điều trị 4, 8 và 12 tuần, số lượng tổn thương viêm, tổn thương không viêm và tổng số tổn thương giảm ở cả 2 nhóm. Đối với nhóm A uống isotretinoin và azithromycin, số lượng tổn thương viêm trung bình giảm từ 44,5 trước điều trị xuống 7,5. Số lượng tổn thương không viêm giảm từ 22,2 xuống còn 4,3. Ở nhóm B, uống isotretinoin và clarithromycin cũng ghi nhận số lượng tổn thương viêm trung bình giảm từ 44,7 xuống còn 8,8 số lượng tổn thương không viêm giảm từ 22,5 xuống còn 10,8. Về tổng số tổn thương, sau 12 tuần nhóm A còn 11,8; thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm B 19,6 (p < 0,05). Nhóm uống isotretinoin phối hợp với azithromycin có kết quả điều trị tốt cao hơn hơn so với nhóm uống isotretinoin phối hợp với clarithromycin (62,9% so với 40,0%).
Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sử dụng isotretinoin phối hợp với azithromycin cho kết quả điều trị cao hơn so với sử dụng isotretinoin phối hợp với clarithromycin trong điều trị trứng cá thông thường mức độ nặng.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn chuyên khoa 2

Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment