SO SÁNH VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ “KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG” VÀ “DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH” TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO

SO SÁNH VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ “KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG” VÀ “DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH” TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO

SO SÁNH VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ “KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG” VÀ “DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH” TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO
Bs Nguyễn Thị Bảo Ngọc1, Bs Lê Văn Phước2
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Xuyên Á
2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Chợ Rẫy
Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ khuếch tán theo hướng (CHTKTTH) và cộng hưởng từ dán nhãn spin động mạch (CHTSĐM) trong phân độ mô học u sao bào.
Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả, khảo sát CHTKTTH và CHTSĐM trước phẫu thuật ở 29 bệnh nhân bệnh viện Chợ Rẫy, có giải phẫu bệnh là u sao bào từ 01/2017 đến 12/2019.
Kết quả: Tuổi trung bình trong nghiên cứu là 42,48 tuổi. Tỉ lệ nam/nữ là 0,93/1. Trên CHTKTTH và CHTSĐM, giá trị FA, CBF, rCBF thấp đáng kể ở nhóm u sao bào độ ác thấp so với cao (p < 0,05). Dựa vào đường cong ROC, với điểm cắt FAu là 0,224, điểm cắt rCBFu là 3,06 ml/100g/phút, CHTKTTH và CHTSĐM có cùng độ nhạy 76,2%, độ đặc hiệu 87,5%, giá trị tiên đoán dương 94,1%, giá trị tiên đoán âm 58,3%, độ chính xác 79,3%, diện tích dưới đường cong của CHTKTTH là 75% và của CHTSĐM là 85%.
Kết luận: Thông số FA và CBF, rCBF vùng u giúp chẩn đoán phân biệt nhóm u sao bào độ ác cao và thấp.

U sao bào là nhóm u não nguyên phát thường gặp nhất của khối u hệ thần kinh trung ương. Phân độ mô học u chính xác có vai trò lớn và cần thiết trong việc lựa chọn phương pháp điều trị và tiên lượng bệnh. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định giá trị các thông số FA, rFA, CBF, rCBF của hai kỹ thuật CHTKTTH và CHTSĐM trong phân độ mô học u sao bào trước phẫu thuật.

https://thuvieny.com/so-sanh-vai-tro-cong-huong-tu-khuech-tan-theo-huong/

Leave a Comment