SỔ TAY CÁC RỐI LOẠN CÂN BẰNG DỊCH, ĐIỆN GIẢI VÀ KIỀM TOAN

SỔ TAY CÁC RỐI LOẠN CÂN BẰNG DỊCH, ĐIỆN GIẢI VÀ KIỀM TOAN

SỔ TAY CÁC RỐI LOẠN CÂN BẰNG DỊCH, ĐIỆN GIẢI VÀ KIỀM TOAN ( Handbook of Fluid, Electrolyte and Acid Base Imbalances )

Với một phong cách trình bày rõ ràng, phương pháp tiếp cận toàn diện, cuốn sổ tay tham khảo nhanh này trình bày các nguyên lý cơ bản của dịch, điện giải và cân bằng toan kiềm, sự mất cân bằng và các rối loạn liên quan, một tham khảo phải-có dành cho sinh viên Y khoa, bác sĩ và các điều dưỡng lâm sàng.

– Các chương về tăng áp lực nội sọ đã được viết lại hoàn toàn với sự tăng cường trọng tâm trong các chấn thương thần kinh và các điều kiện thường gặp gây ra tăng áp lực nội sọ

– Bao gồm một bảng chú thích thuật ngữ mới để tham khảo nhanh

– Cung cấp một phụ lục mới danh sách các từ viết tắt được chấp nhận bởi TJC

Kích cỡ sổ tay thuận tiện và thông tin dễ truy cập

– Phương pháp tiếp cận tiên tiến cung cấp các ví dụ minh họa các vấn đề y tế phổ biến có liên quan đến sự mất cân bằng

– Đánh giá, chẩn đoán, can thiệp và nguyên nhân căn bản được giới thiệu trong một định dạng bảng để tham khảo nhanh và dễ hiểu.

TÓM TẮT

Handbook of Fluid, Electrolyte and Acid Base Imbalances

Joyce LeFever Kee, Betty J. Paulanka, Carolee Polek

Paperback: 432 pages

Publisher: Delmar Cengage Learning; 

3 edition (January 8, 2009)

Language: English

ISBN-10: 1435453689

ISBN-13: 978-1435453685

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment