Sử dụng cột sắc ký ái lực sephadex G75 để tinh chế concanavalin A từ hạt đậu rựa

Sử dụng cột sắc ký ái lực sephadex G75 để tinh chế concanavalin A từ hạt đậu rựa

Tên bài báo:Sử dụng cột sắc ký ái lực sephadex G75 để tinh chế concanavalin A từ hạt đậu rựa (canavalia ensiformis) trồng ở Việt Nam.

Tác giả:    Nguyễn Văn Lợi, Đào Kim Chi, Nguyễn Thị Thanh Loan, Đỗ Ngọc Liên

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2000    Số:    12    Tập:    296    Trang:    8-10

Tóm tắt:    Lectin từ hạt đậu rựa Canavalia ensiformis không gây ngưng kết đặc hiệu nhóm máu. Nồng độ muối (NH4)2SO4 70% bão hoà kết tủa được toàn bộ protein lectin. Sử dụng phương pháp sắc ký ái lực sephadex G75 với dung dịch phản ứng hấp phụ là đệm PBS pH=7,4 thêm NaCl đủ 1M và glucose 0,5M để tinh chế Concanavalin A. Với phương pháp sắc ký ái lực này, thu được chế phẩm có độ sạch tăng 12,5 lần với tỷ lệ thu hồi là 5,26%. Kết quả điện di chế phẩm lectin trên gel polyacrylamid cho thấy chỉ phát hiện được một băng protein duy nhất có trọng lượng phân tử khoảng 26KDa

Sử dụng cột sắc ký ái lực sephadex G75 để tinh chế concanavalin A từ hạt đậu rựa

Leave a Comment