SỬ DỤNG RƯỢU BIA VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC CÓ NGUY CƠ Ở NAM THANH NIÊN CHƯA KẾT HÔN TỪ 18 – 24 TUỔI TẠI KHÁNH HÒA

SỬ DỤNG RƯỢU BIA VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC CÓ NGUY CƠ Ở NAM THANH NIÊN CHƯA KẾT HÔN TỪ 18 – 24 TUỔI TẠI KHÁNH HÒA

 SỬ DỤNG RƯỢU BIA VÀ HÀNH VI TÌNH DỤC CÓ NGUY CƠ Ở NAM THANH NIÊN CHƯA KẾT HÔN TỪ 18 – 24 TUỔI  TẠI KHÁNH HÒA

Lê Hữu Thọ*
TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định tính và định lƣợng tiến hành qua 3 đợt từ  02 –  2009 đến 5 –  2010. Cỡ mẫu: phỏng vấn đị nh lƣợng 1.068 ngƣời (đợt 1), 837 ngƣời (đợt 2)và 820 (đợt 3). Phỏng vấn định tính 43 ngƣời (đợt 1), 36 ngƣời (đợt 2)  nhằm xác định mối liên quan giữa sử  dụng rượu bia và hành vi tình dục có nguy cơ ở  nam thanh niên chưa kết hôn từ18  –  24  tuổi  ở  tỉnh  Khánh  Hòa.  Kết  quả:  tuổi  trung  bình  đầu  tiên  uống  rƣợu  bia  17,2  ±  2,7. 96,8% nam thanh niên đã từng uống rƣợu bia và 41,8% nam thanh niên có say rƣợu bia trong 6 tháng qua. 24,1% (257/1068) nam thanh niên  đã có quan hệ  tình dục (QHTD) âm đạo. Sự khác  biệt  có  ý  nghĩa  thống  kê  giữa  nam  thanh  niên  có  và  không  say  rƣợu  bia  6  tháng  qua (p < 0,0001), nam thanh niên có say rƣợu bia trong 6 tháng qua có QHTD âm đạo gấp 2,83 lần so  với  nam  thanh  niên  chƣa  say  rƣợu  bia.  Trong  hai  đợt  điều  tra  tiếp  theo  sau  6  tháng  và 12 tháng thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc say rƣợu bia 6 tháng qua đến việc có QHTD âm đạo. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nam thanh niên từng say rƣợu bia trong 6 tháng qua có nhiều bạn tình hơn so với những nam thanh niên không có say rƣợu bia (p < 0,05). 23,6% nam thanh niên say rƣợu bia có QHTD với gái mại dâm và sự  khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam thanh niên từng có QHTD và say rƣợu bia trong 6 tháng qua có QHTD với gái mại dâm gấp 2,18 lần so với nam thanh niên không có say rƣ ợu bia (p < 0,05). Đa số  nam thanh niên trả  lời phỏng vấn định tính đều cho rằng rƣợu bia sẽ  làm tăng khả  năng ham muốn tình dục. Đây là một rào cản liên quan đến QHTD trƣớc hôn nhân

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment