Sự hài lòng công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Sự hài lòng công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Luận văn thạc sĩ y tế công cộng Sự hài lòng công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2020 và một số yếu tố liên quan.Con người được xem là nguồn lực căn bản và có tính quyết định của mọi thời đại, đóng vai trò quyết định sự thành công của một quốc gia, ngành hay lĩnh vực nói chung và một tổ chức nói riêng. Trong các hoạt động y tế,  có thể nói nguồn nhân lực y tế là nguồn lực quan trọng nhất, là chủ thể của mọi hoạt động trong hệ thống y tế. Theo đó, nhân lực y tế là nhân tố cốt lõi của các hệ thống y tế, không có nhân lực y tế thì không có sự chăm sóc sức khỏe. [81]
Theo báo cáo về chiến lược toàn cầu về nhân lực y tế của WHO, một trong những mục tiêu ưu tiên đối với các quốc gia là đầu tư vào giáo dục và đào tạo, tuyển dụng, triển khai và duy trì nguồn nhân lực y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe quốc gia [81]. Tại Việt nam, nhân lực y tế không cân đối giữa các vùng miền trên cả nước [45]. Số cán bộ có trình độ cao, chuyên sâu còn ít và phân bổ chưa hợp lý. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch và quản lý nhân lực tại các tuyến còn hạn chế. Vấn đề chất lượng dịch vụ y tế, như hoạt động khám chữa bệnh vẫn là vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt những chênh lệch trong nguồn lực để bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế [8].


Tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã có chính sách để thu hút nguồn nhân lực cho tỉnh, nổi bật là Quyết định 74/2011/QĐ-UBND, Nghị Quyết 05/2019/NQ-HĐND về Ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Các chính sách tại Bình Dương đã thu hút một lượng lớn nhân lực cho ngành y tế nhằm thực hiện công tác chăm lo sức khỏe nhân dân.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn ngoài việc tiếp tục thu hút nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn ngân sách, đào tạo liên tục, cần tính đến việc duy trì và tăng hiệu suất lao động của nguồn nhân lực hiện có thông qua các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại các bệnh viện. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế sẽ bảo đảm duy trì đủ nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng các dịch vụ y
 
tế tại cơ sở y tế. Ngược lại, giảm sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế sẽ làm giảm chất lượng các dịch vụ y tế cung cấp cho bệnh nhân. Nghiên cứu của David Grembowski và cộng sự tại Mỹ cho thấy sự hài lòng đối với công việc của bác sỹ liên quan đến một số đo lường về chất lượng chăm sóc sức khỏe cơ bản cho bệnh nhân [5].
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương là bệnh viện đa khoa hạng I, với quy mô 1500 giường bệnh. Trong những năm gần đây đã có bước tiến vượt bậc trong mọi mặt hoạt động, đã tiếp cận được một số kỹ thuật chuyên môn sâu vào thực hành điều trị, đáp ứng sự mong đợi của người bệnh. Năm 2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định 44/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh với 1500 giường bệnh trong đó vấn đề tăng cường nguồn nhân lực được quan tâm hàng đầu [41]. Năm 2016 UBND tỉnh giao tự chủ hoàn toàn kinh phí cho bệnh viện Đa khoa tỉnh, tạo điều kiện cho bệnh viện thực hiện nhiều biện pháp thu hút nguồn nhân lực cũng như phát triển bệnh viện. Tuy nhiên, vấn đề chảy máu chất xám đang là vấn đề nhức nhối của các bệnh viện công. Sự cạnh tranh gay gắt từ các bệnh viện tư nhân khiến một lượng lớn nhân lực y tế chuyển dịch từ công sang tư. Trước nhu cầu phát triển bệnh viện trong bối cảnh tình hình mới, việc phát triển nguồn nhân lực là rất cần thiết, thế nhưng thực trạng nhân lực của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương hiện nay như thế nào? Sự hài lòng công việc của nhân viên y tế ra sao, yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ hài lòng? Chính vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Sự hài lòng công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2020 và một số yếu tố liên quan”.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.    Đánh giá sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2020
2.    Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng công việc của  nhân viên y tế tại bệnh viện được nghiên cứu.

 


 
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU    2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU    3
1.1    Nguồn  nhân lực y tế    3
1.2    Tình hình nguồn nhân lực y tế    5
1.3. Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế    10
1.4 Các nghiên cứu về sự hài lòng của NVYT và một số yếu tố liên quan đến hài lòng công việc trên thế giới và Việt Nam    18
1.6. Giới thiệu địa điểm nghiên cứu    24
1.6. Khung lý thuyết    26
ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    27
2.1    Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu    27
2.2    Phương pháp nghiên cứu    27
2.3    Biến số, chỉ số nghiên cứu và tiêu chí đánh giá    28
Bảng 2.1 Các biến số và chỉ số nghiên cứu    28
2.4. Phương pháp thu thập thông tin    33
2.5    Phân tích và xử lí số liệu    34
2.6    Sai số và biện pháp khống chế sai số    35
2.7    Vấn đề đạo đức nghiên cứu    35
2.8    Điểm mạnh và hạn chế của nghiên cứu    36
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    37
3.1    Đặc điểm mẫu nghiên cứu    37
3.2    Phân tích sự hài lòng công việc của nhân viên y tế    39
3.3    Các yếu tố liên quan đến hài lòng công việc của nhân viên y tế    44
3.4    Phân tích đa biến các yếu tố liên quan đến hài lòng công việc    46
BÀN LUẬN    50
4.1    Đặc điểm mẫu nghiên cứu    50
4.2    Sự hài lòng công việc của nhân viên y tế    51
4.3    Một số yếu tố liên quan đến hài lòng công việc của nhân viên y tế    56
KẾT LUẬN    59
KHUYẾN NGHỊ    60
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. Một số chỉ số nhân lực Việt nam và khu vực Đông Nam Á    6
Bảng 1.2. Cơ cấu nhân lực theo trình độ ở các tuyến bệnh viện    8
Bảng 1.3 Nguồn nhân lực năm 2019    25
Bảng 3.1 Thông tin về dân số, xã hội của đối tượng nghiên cứu    37
Bảng 3.2 Đặc điểm trình trạng công việc của đối tượng nghiên cứu    38
Bảng 3.3 Điểm số và tỉ lệ hài lòng về môi trường làm việc    39
Bảng 3.4 Điểm số và tỉ lệ hài lòng về lãnh đạo, đồng nghiệp    39
Bảng 3.5 Điểm số và tỉ lệ hài lòng về quy chế nội bộ, phúc lợi, tiền lương    40
Bảng 3.6 Điểm số và tỉ lệ hài lòng về công việc, cơ hội học tập thăng tiến    41
Bảng 3.7 Điểm số và tỉ lệ hài lòng  chung về bệnh viện    42
Bảng 3.8 Điểm số hài lòng từng khía cạnh công việc    42
Bảng 3.9 Tỉ lệ hài lòng từng khía cạnh công việc    43
Bảng 3.10 Mối liên quan giữa hài lòng chung đối với công việc và các yếu tố dân số, xã hội    44
Bảng 3.11 Mối liên quan giữa hài lòng chung đối với công việc và các yếu tố tình trạng nghề nghiệp    44
Bảng 3.12 Mối liên quan giữa giới tính với hài lòng công việc    46
Bảng 3.13 Mối liên quan giữa nhóm tuổi với hài lòng công việc    46
Bảng 3.14 Mối liên quan giữa trình độ học vấn với hài lòng công việc    47
Bảng 3.15 Mối liên quan giữa phạm vi hoạt động chuyên môn với hài lòng công việc    47
Bảng 3.16 Mối liên quan giữa kiêm nhiệm công việc với hài lòng công việc 48 Bảng 3.17 Mối liên quan giữa số lần trực với hài lòng công việc    48

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment