SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH NHI DƯỚI 6 TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỚI DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH NHI DƯỚI 6 TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỚI DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH NHI DƯỚI 6 TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỚI DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Học viên: Nguyễn Phương Hà
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hùng Vĩ
Hàng năm, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy đều thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên hoạt động này chỉ tập trung vào NB nói chung, NNNB thường ít được khảo sát, đặc biệt là tỉ lệ khảo sát khá thấp đối với người chăm sóc chính trên bệnh nhân nhi dưới 6 tuổi. Đối với người chăm sóc chính, hầu hết đối tượng này đều có tâm lý lo lắng về sức khỏe của trẻ, nên việc đáp ứng sự hài lòng của NCSC bệnh nhi sẽ càng khó hơn đối với những đối tượng NCSC người bệnh lớn tuổi hơn. Hiện tại, Khoa Nhi, Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy đang thiếu các thông tin cần thiết cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ vì cách lấy mẫu và cỡ mẫu thường quy của bệnh viện không đại diện. Nhằm đánh giá thực trạng sự hài lòng của người chăm sóc chính bệnh nhi, từ đó có đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh của bệnh viện và khoa Nhi, chúng tôi tiến hành nghiên cứu:“Sự hài lòng của người chăm sóc bệnh nhi dưới 6 tuổi điều trị nội trú với dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa Nhi,
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2020 và một số yếu tố ảnh hưởng”. Mục tiêu của nghiên cứu là: Mô tả sự hài lòng và Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người chăm sóc chính trên bệnh nhân điều trị nội trú dưới 6 tuổi đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa Nhi, BV Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, định lượng kết hợp định tính. Nội dung nghiên cứu định lượng được lấy ý kiến từ 360 người chăm sóc chính cho bệnh nhi và nội dung nghiên cứu định tính được thu thập qua phỏng vấn sâu 03 cán bộ lãnh đạo và thảo luận nhóm với 12 người chăm sóc chính. Học viên sử dụng  phần mềm Epidata 3.1. để nhập liệu và sử dụng phần mềm SPSS để thống kê mô tả và kiểm định giả thuyết.
Tỉ lệ người chăm sóc chính hài lòng về chất lượng dịch vụ của khoa Nhi là 67,6% (ĐTB 3,81 ± 0,21). Trong đó, hài lòng về khả năng tiếp cận là 67,4% (ĐTB 3,78 ± 0,34); hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị là 66,6% (ĐTB 3,82 ± 0,35); hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ NB là 63,2% (3,83 ± 0,31); hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực của NVYT là 68,1% (2,97 ± 0,27); hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ là 67,0% (3,78 ± 0,39). Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của NCSC bệnh nhân nhi dưới 6 tuổi gồm nhóm có thu nhập thấp dưới 6 triệu sẽ có tỉ lệ hài lòng cao hơn nhóm còn lại; Những người chưa lập gia đình hoặc không còn sống với vợ, chồng sẽ có tỉ lệ hài lòng cao hơn nhóm đã lập gia đình và đang sống với vợ, chồng; Độ tuổi trên 32 tuổi có tỉ lệ hài
lòng cao hơn nhóm từ 32 tuổi trở xuống; Người có trình độ học vấn từ THCS trở xuống sẽ có tỉ lệ hài lòng cao hơn nhóm có học vấn trên THCS; Bệnh Nhi sử dụng thẻ BHYT thì NCSC sẽ hài lòng về dịch vụ hơn; Số lần KCB trong 12 tháng qua và thời gian nằm viện càng ít thì tỉ lệ hài lòng càng cao.
Về phía cơ sở y tế cũng có sốa yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của NCSC như: tinh thần, thái độ, giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế; Điều kiện cơ sở vật chất – Trang thiết bị; Yếu tố môi trường y tế và chất lượng dịch vụ. Từ những kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị: Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ cho tất cả nhân viên y tế; Rà soát, duy tu sửa chửa, nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT; Thực hiện nghiêm túc giờ giấc thăm bệnh, quy định số lượng người chăm sóc cho mỗi bệnh nhi.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment