TẮC RUỘT NON, BIỂU HIỆN CT, TƯƠNG QUAN SIÊU ÂM VÀ PHIM BỤNG KHÔNG CHUẨN BỊ 

TẮC RUỘT NON, BIỂU HIỆN CT, TƯƠNG QUAN SIÊU ÂM VÀ PHIM BỤNG KHÔNG CHUẨN BỊ 

TẮC RUỘT NON, BIỂU HIỆN CT, TƯƠNG QUAN SIÊU ÂM VÀ PHIM BỤNG KHÔNG CHUẨN BỊ 

Tắc ruột non là một vấn đề lâm sàng ngoại khoa phổ biến nhưng khó khăn về chẩn đoán và quản lý thích hợp kịp thời. Trong thực hành lâm sàng, các bác sĩ X quang đóng một vai trò quan trọng trong đánh giá tắc ruột non và có thể hướng dẫn cho các bác sĩ về phía quản lý phù hợp và kịp thời trong các trường hợp và các tình huống không xác định.

Tuy nhiên, để hiểu và kết nối sinh lý bệnh với các biểu hiện trên hình ảnh x-quang vẫn còn là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất các bác sĩ X quang phải đối mặt trong hoạt động lâm sàng của họ.

Mục đích của cuốn sách này là kết nối sinh lý bệnh với các hình ảnh bằng cách sử dụng các hình minh họa và ví dụ, nhấn mạnh khả năng và hạn chế của chụp cắt lớp vi tính nhiều đầu dò và vai trò của nó trong phương pháp quản lý chính xác những rối loạn này. Hơn nữa, vị trí của phương thức hình ảnh có liên quan (chụp bụng không chuẩn bị và siêu âm bụng) trong thuật toán lâm sàng được minh họa một cách toàn diện.

TẮC RUỘT NON, BIỂU HIỆN CT, TƯƠNG QUAN SIÊU ÂM VÀ PHIM BỤNG KHÔNG CHUYỂN BỊ

TÓM TẮT

Small-Bowel Obstruction: CT Features with Plain Film and US correlations

Roberto Di Mizio, Mariano Scaglione

Price: $129.00

Hardcover: 128 pages

Publisher: Springer; 1 edition (September 14, 2007)

Language: English

ISBN-10: 884700666X

ISBN-13: 978-8847006669

Product Dimensions: 7.6 x 0.5 x 10.6 inches

Shipping Weight: 1.2 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment