Thần kinh học: Cách tiếp cận của một Bác sĩ lâm sàng

Thần kinh học: Cách tiếp cận của một Bác sĩ lâm sàng

Thần kinh học: Cách tiếp cận của một Bác sĩ lâm sàng.Thần kinh học: Cách tiếp cận của một bác sĩ lâm sàng dạy cho người học một cách tiếp cận theo hướng triệu chứng cho 20 vấn đề phổ biến nhất thường gặp phải trong đào tạo nội khoa thần kinh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chính lịch sử của bệnh nhân, người đọc sẽ được hướng dẫn những câu hỏi cần hỏi để gợi ra những triệu chứng chủ yếu, làm thế nào để đặt những câu hỏi thích hợp, và làm thế nào để diễn giải các câu trả lời.

Việc khám lâm sàng thần kinh được trình bày như là một công cụ chẩn đoán linh hoạt chứ không phải là một bài tập cứng nhắc được thực hiện bằng cách thuộc lòng và không có tham chiếu đến các triệu chứng chính.
Mỗi chương tích hợp Y học dựa trên bằng chứng và phương pháp tiếp cận dựa trên kinh nghiệm đối với các xét nghiệm chẩn đoán và điều trị.

Điều kiện lâm sàng thường xuyên gặp phải, không phổ biến, và những rối loạn không-thần kinh bắt chước triệu chứng lâm sàng của các rối loạn chức năng hệ thần kinh đều được cân nhắc thích hợp.

Thần kinh học: Cách tiếp cận của một bác sĩ lâm sàng là tham khảo cần thiết cho quá trình đào tạo nội khoa thần kinh, bao gồm cả nội trú thần kinh và sinh viên y khoa cũng như các bác sĩ cao học và chuyên khoa.

Product details
Paperback: 435 pages
Publisher: Springer; 2nd ed. 2016 edition (April 26, 2016)
Language: English
ISBN-10: 3319296302
ISBN-13: 978-3319296302

Thần kinh học: Cách tiếp cận của một Bác sĩ lâm sàng

Leave a Comment