THỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA TRẠM Y TẾ XÃ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

THỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA TRẠM Y TẾ XÃ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

THỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA TRẠM Y TẾ XÃ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội
TÓM TẮT
Nghiên cứu cắt ngang, kết hợp định tính và định lượng được thực hiện nhằm mô tả thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện Truyền thông giáo dục sức khỏe của trạm y tế xã về phòng chống bệnh truyền nhiễm, thành phố Hà Nội năm 2015. Kết quả cho thấy: cơ sở vật chất trang thiết bị cho truyền thông giáo dục sức khỏe ở các trạm y tế xã vẫn còn thiếu. Đối chiếu với quyết định 2420/QĐ-BYT, không có trạm y tế xã nào có đủ 100% trang thiết bị, chưa đầy 1/3 xã, phường có đủ trang thiết bị truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân viên y tế thôn bản, chỉ có 0,35% trạm y tế xã có đủ 100%, 1,39% trạm y tế xã có đủ 75% trang thiết bị cho nhân viên y tế thôn bản. Phương tiện truyền thông các bệnh truyền nhiễm ở trạm y tế xã chưa đầy đủ, phương tiện hiện có nhiều nhất là tờ rơi và sách mỏng, nhưng chiếm chưa đến 55% trạm y tế xã và đôi khi cung cấp chưa kịp thời. Vì vậy, cần thiết có chính sách bổ sung, cung cấp trang thiết bị và phương tiện một cách đầy đủ và kịp thời cho trạm y tế xã để thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment