THỰC TRẠNG ĐỒNG NHIỄM HIV Ở BỆNH NHÂN LAO TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2017

THỰC TRẠNG ĐỒNG NHIỄM HIV Ở BỆNH NHÂN LAO TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2017

THỰC TRẠNG ĐỒNG NHIỄM HIV Ở BỆNH NHÂN LAO TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 

Nguyễn Bình Hòa
TÓM TẮT
Mục  tiêu:  đánh giá thực trạng và xu hướng  đồng nhiễm lao/HIV ởbệnh nhân lao trên toàn quốc giai đoạn 2011 – 2017. Đối tượng và phương pháp:bệnh nhân lao được phát hiện, quản lý trên toàn quốc từnăm 2011 đến 2017. Nghiên cứu mô tảhồi cứu dựa trên sốliệu thứcấp, là số liệu hoạt  động phát hiện được thu thập thường quy của Chương trình Chống lao Quốc gia, giai đoạn 2011 – 2017. Kết quả:trong giai đoạn này, tổng số721.342 bệnh nhân lao được phát hiện, trong đó 520.490 bệnh nhân (72,2%) được xét nghiệm HIV. Tỷlệbệnh nhân được làm xét nghiệm HIV tăng từ58,5% năm 2011 đến 82,9% năm 2017 (p < 0,05). 27.029 bệnh nhân lao (5,2%) có kết quảxét nghiệm HIV dương tính. TỷlệHIV dương tính giảm, từ8,0% năm 2011 xuống còn 3,7% năm 2017 (p < 0,05). Kết luận:kết quảhoạt  động xét nghiệm HIV ởbệnh nhân lao  đã tăng cao từ2011  đến 2017, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu  đềra của Chương trình Chống lao Quốc  gia  (90%).  Tỷ lệ HIV  dương  tính  giảm,  chứng  tỏ tình  hình  lao/HIV  có  xu  hướng  giảm. Chương trình Chống lao Quốc gia cần tiếp tục tăng cường hoạt  động xét nghiệm HIV ởbệnh nhân lao;  đặc biệt tại 37 tỉnh, thành có tỷlệbệnh nhân lao  được xét nghiệm HIV dưới 90% năm 2017. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment