THựC TRạNG HOạT ĐộNG CủA CáC ĐƠN Vị THựC HIệN THử NGHIệM LÂM SàNG TạI VIệT NAM

THựC TRạNG HOạT ĐộNG CủA CáC ĐƠN Vị THựC HIệN THử NGHIệM LÂM SàNG TạI VIệT NAM

THựC TRạNG HOạT ĐộNG CủA CáC ĐƠN Vị THựC HIệN THử NGHIệM LÂM SàNG TạI VIệT NAM

NGUYỄN NGÔ QUANG, LÊ THỊ LUYẾN
Vụ Khoa học và Đào tạo – BYT
PHẠM NGỌC HÙNG – Học viện Quân Y
TÓM TẮT
Đánh giá thực trạng hoạt động của 3 đơn vị thử nghiệm lâm sàng, kết quả cho thấy:  Cả 3 đơn vị đều có bộ phận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng riêng, được thành lập theo đúng quy định của Bộ Y tế, có quy chế hoạt động riêng. Tỷ lệ số cán bộ làm nghiên cứu TNLS có chứng chỉ trên tổng số CB làm các nghiên cứu về TNLS cao nhất tại Viện Vệ sinh  Dịch  tễ  Trung  ương  với  70%,  Học  viện  Quân  y  với 60%, Viện Pasteur Hồ Chí Minh chỉ với 20,83%. Các đơn vị đều có cán bộ có chứng chỉ thực hiện công việc phân tích và xử lý số liệu cho các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Cả 3 đơn vị đều có đầy đủ các cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.  Cả 3  đơn vị đều có đầy đủ các quy trình chuẩn phục vụ cho các nghiên cứu thử nghiệmlâm sàng vắcxin. Đánh giá số lượng và chất lượng các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng  trong 12 tháng gần  đây,  kết  quả  cho  thấy:  Viện  Vệ  sinh Dịch  tễ  Trung ương có 20 nghiên cứu, 17 nghiên cứu đã nghiệm thu và đều đạt yêu cầu. Viện Pasteur Hồ Chí Minh có 7 nghiên cứu,  2  nghiên  cứu  đã nghiệm  thu  đạt  yêu  cầu.  Học  viện Quân y có 6 nghiên  cứu,  cả 6 nghiên cứu đều  đã nghiệm thu cả 6 nghiên cứu, tất cả đều đạt yêu cầu của đề tài đề ra. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Học viện Quân y là hai đơn vị có đầy đủ các văn bản, tài liệu của các nghiên cứu  thử  nghiệm  lâm sàng  đã  và  đang  thực  hiện  trong  12 tháng qua. Viện Pasteur Hồ Chí Minh qua kiểm tra chỉ có 12/20 nghiên cứu là có đầy đủ  các tài liệu  liên quan đến nghiên cứu
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment