THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ XUÂN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT NĂM 2020

THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ XUÂN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT NĂM 2020

THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ XUÂN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT NĂM 2020
Học viên: Đặng Thị Cường
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương
Mục tiêu: Nghiên cứu “Thực trạng hút thuốc lá và kiến thức, thái độ phòng chống tác hại của thuốc lá của học sinh Trường Trung học Phổ thông Phú Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột năm 2020” được thực hiện nhằm mô tả thực trạng hút thuốc lá (HTL), kiến thức và thái độ phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và một số yếu tố liên quan tới thực trạng HTL của học sinh Trường Trung học phổ
thông (THPT) Phú Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột năm 2020.
Phương pháp nghiên cứu (NC): NC được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 7/2020, áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang phân tích. Số liệu được thu thập thông qua phiếu phát vấn tự điền cho 267 học sinh đang học từ lớp 10-12 của trường. Quản lý và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 23, sử dụng tỉ số chênh để tìm mối liên quan với mức ý nghĩa p<0,05.
Kết quả: Có 66 học sinh hút thuốc lá chiếm tỷ lệ 24,7%. 64% học sinh tham gia nghiên cứu có kiến thức đạt về PCTHTL; 78,3% học sinh có thái độ tích cực về PCTHTL.
Một số yếu tố có xu hướng làm tăng hành vi hút thuốc lá của học sinh: học sinh là nam giới, gia đình có bố mẹ/người thân hút thuốc, nhìn thấy hoặc tiếp xúc với giáo viên hút thuốc, bạn thân hút thuốc lá, thái độ chưa tích cực về PCTHTL.
Khuyến nghị: Nhà trường cần đưa các chương trình ngoại khóa về chủ đề PCTHTL vào chương trình học và tổ chức các hoạt động PCTHTL thường xuyên hơn. Gia đình cần gương mẫu và quan tâm, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ hơn hành vi hút thuốc của con em mình.
Bản thân mỗi học sinh cần tăng cường học hỏi và thực hiện nghiêm túc luật PCTHTL, nâng cao kiến thức, có thái độ tích cực, bản thân kiên quyết không hút thuốc lá, không đua đòi với các bạn hút thuốc…

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment