THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B CỦA NGƯỜI DÂN XÃ TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B CỦA NGƯỜI DÂN XÃ TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B CỦA NGƯỜI DÂN XÃ TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018
Vũ Đình Sơn1, Lê Thanh Tùng2
1Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc, 2Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ phòng bệnh viêm gan vi rút B (VGVRB) và xác định một số yếu tố liên quan đến
kiến thức, thái độ phòng bệnh VGVRB của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. Đối tượng  và phương pháp nghiên cứu: Nghiêncứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 198 người dân từ 18 tuổi trở lên ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc từtháng 01/2018 đến hết tháng 06/2018. Kết quả: Tỷ lệ người dân có kiến thức chungđạt chiếm 16,7%; thái độ chung đúng có tỷ lệ là 47,5%. Có mối liên quan giữa kiến thức phòng bệnh VGVRB với trình độ học vấn, nghề nghiệp của người dân.Thái độ phòng bệnh VGVRB cũng có mối liên quan với trình độ học vấn. Kiến thức chung phòng bệnh có mối liên quan với thái độ phòng bệnh VGVRB. Kết luận: Kiến thức,thái độ phòng bệnh VGVRB của người dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh VĩnhPhúc còn thấp có tỷ lệ lần lượt là 16,7%và 47,5%. Cần truyền thông – giáo dục sứckhỏe để nâng cao kiến thức, thái độ phòng bệnh VGVRB cho người dân là rất cần thiết.

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B CỦA NGƯỜI DÂN XÃ TRUNG NGUYÊN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018

Leave a Comment