Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng và một số yếu tố ảnh hưởng

Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng và một số yếu tố ảnh hưởng

Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng và một số yếu tố ảnh hưởng tại một số bệnh viện ở tỉnh Hòa Bình, năm 2018
Tác giả: Đoàn Mạnh Nam, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 50 Điều dưỡng trưởng của 2 bệnh viện Đa khoa và 3 Trung tâm Y tế thuộc tỉnh Hòa bình năm 2018 nhằm khảo sát năng lực quản lý và một số yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy có 34/50 (68%) người đạt năng lực quản lý. Trong số 10 nội dung được sử dụng để đánh giá, 6 nội dung có số Điều dưỡng trưởng đạt trên 70%, gồm kỹ năng tổ chức cuộc họp (90%), kỹ năng văn bản (84%), kỹ năng quản lý vật tư, trang thiết bị (82%), kỹ năng quản lý chuyên môn và kỹ năng giao tiếp (80%), kỹ năng giải quyết vấn đề (74%). Những nội dung có tỷ lệ Điều dưỡng trưởng đạt dưới 70% là kỹ năng đào tạo và quản lý đào tạo (62%), kỹ năng lập kế hoạch (58%), kỹ năng nghiên cứu khoa học (44%) và kỹ năng quản lý nhân lực (34%). Các yếu tố như nhóm tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị được phân tích nhưng không có yếu tố nào được xác định có mối liên quan với năng lực quản lý của các Điều dưỡng trưởng tham gia nghiên cứu.

Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng và một số yếu tố ảnh hưởng

Leave a Comment