THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH LẠNG SƠN

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH LẠNG SƠN

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH LẠNG SƠN
Lê Bích Thủy*, Đàm Thị Tuyết**
*Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lạng Sơn
**Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhân lực y tế có vai trò quyết định và quan trọng trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế dự phòng để có những giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng đƣợc nhu cầu củng cố tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế dự phòng trong thời gian tới là một việc cần thiết hiện nay. Phƣơng pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thu thập số liệu hồi cứu của các cơ sở y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2015 để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực y tế dự phòng của tỉnh. Kết quả: Cán bộ y tế dự phòng thiếu cả về số lƣợng và chất lƣợng so với định mức biên chế tại Thông tƣ 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007. So với mức tối thiểu tuyến tỉnh có 04 đơn vị đạt, tuyến huyện cả 11 đơn vị chƣa đạt; so với mức tối đa thì 100% các đơn vị tuyến tỉnh và tuyến huyện không đạt. Về cơ cấu theo các bộ phận chƣa phù hợp, bộ phận chuyên môn và quản lý hành chính vƣợt mức quy định (chuyên môn 118%, hành chính 109%), bộ phận xét nghiệm không đạt (34,5%). Về chuyên môn thì tỷ lệ bác sỹ cả tuyến tỉnh và huyện đều vƣợt (tỉnh113,7%; huyện 106,7%) nhƣng kỹ thuật viên xét nghiệm lại rất thấp (tỉnh 44,6%, huyện 11,2%).

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH LẠNG SƠN

Leave a Comment