Thực trạng quản lý nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2019

Thực trạng quản lý nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2019

Thực trạng quản lý nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2019
Học viên: Nguyễn Công Tuấn
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Trí Dũng
Những năm qua, cùng với quá trình đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long chịu thách thức lớn trước sự chuyển dịch của mô hình sức khỏe và bệnh tật của thế giới hiện nay và của Việt Nam trong những năm tới trong thế kỷ 21 này. Nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân Vĩnh Long nói riêng, cả nước nói chung ngày tăng về chất lượng và số lượng làm cho ngành y tế bộc lộ những lúng túng và bị động cũng như chất lượng kém, phát sinh nhiều bất cập như tài chính y tế, thụ động ứng phó trước những vấn đề sức khỏe cộng đồng
Nhận thức được điều này, trong nhiều năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực để phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng chuyên môn và kỹ năng giao tiếp; Bệnh viện cũng đã ban hành chính sách đãi ngộ để thu bác sĩ, quan tâm cải thiện thu nhập của nhân viên. Tuy nhiên, đến nay Bệnh viện vẫn đang đứng trước thách thức thiếu nhân lực, nhất là nhân lực chuyên môn y tế có trình độ cao. Trong bối cảnh lưu lượng bệnh đến khám, điều trị liên tục tăng, nhu cầu về chất lượng dịch vụ của người dân ngày càng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cần phải quan tâm làm tốt công tác quản lý nhân lực nhằm duy trì, phát triển nguồn nhân lực với số lượng, cơ cấu và trình độ phù hợp.
Trước những yêu cầu trên về thực trạng nhân lực hiện tại cũng như trong quản lý nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài: “Thực trạng quản lý nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 – 2019”. Với mục tiêu (1) Mô tả thực trạng quản lý nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2019; (2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Nghiên cứu áp dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020. Đối tượng nghiên cứu gồm tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhân lực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong trong  giai đoạn 2017 – 2019 như: kết quả tuyển dụng, thu hút, kết quả đào tạo, đề bạt, quy hoạch, sự phân bổ nhân lực, thu nhập của nhân viên và một số lãnh đạo và viên chức của bệnh viện. Toàn bộ các số liệu thứ cấp được thu thập, tổng hợp và phân tích theo bảng. Thông tin định tính sẽ được tổng hợp, trích dẫn và phân tích theo mục tiêu nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực trong giai đoạn 2017 – 2019, thực hiện chính sách thu hút nhân lực y tế tuy nhiên số lượng bác sĩ chỉ thu hút được 18/115 đạt 15,65% nhu cầu của Bệnh viện. Công tác đào tạo chuyên môn và sau đại học còn chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu tập trung vào hình thức đào tạo ngắn hạn (tập huấn, đào tạo dưới 12 tháng). Công tác đề bạt, quy hoạch nhân lực cũng được thực hiện Một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long: Chính sách thu hút nhân lực còn chưa phát huy hiệu quả cao. Công tác đào tạo cho nhân lực còn hạn chế, chưa thường xuyên. Thu nhập, lương, phụ cấp còn thấp so với các bệnh viện tư nhân trên địa bàn. Môi trường làm việc thoải mái.
Cơ hội thăng tiến theo năng lực cá nhân; Điều kiện làm việc, trang thiết bị; bổ sung các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhằm tăng thu nhập cho nhân viên bệnh viện. Nghiên cứu cũng đề xuất một số khuyến nghị trong công tác quản lý nhân lực tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long như: tham mưu Sở Y tế Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có những giải pháp hiệu quả hơn trong công tác thu hút nguồn nhân lực; tăng cường các hình thức đào tạo chuyên khoa sâu; bố trí nhân sự đúng theo vị trí việc làm; hoàn thiện môi trường làm việc cũng như có chế độ khen thưởng nhân viên hợp lý

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment