THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GHI CHÉP HỒ SƠ BỆNH ÁN (HSBA) NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GHI CHÉP HỒ SƠ BỆNH ÁN (HSBA) NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GHI CHÉP HỒ SƠ BỆNH ÁN (HSBA) NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020.
Học viên: Võ Thị Mỹ Vân
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Tùng
Hồ sơ bệnh án là một cấu phần quan trọng trong hệ thống thông tin khám chữa bệnh và nó đã chứng minh được sự hiệu quả và tầm quan trọng trong hoạt động cung cấp các dịch vụ y tế. Với nghiên cứu về “Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án (HSBA) nội trú tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020” với 2 mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; (2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, giúp chúng tôi rà soát thực trạng chất lượng ghi chép HSBA so với quy định của Bộ Y tế. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp bệnh viện xây dựng các kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng ghi chép HSBA trong thời gian tới. Nghiên cứu được tiến hành với phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính. Cỡ mẫu nghiên cứu định lượng là toàn bộ HSBA nội trú ra viện từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/7/2020 gồm 310 HSBA, cỡ mẫu định tính là 11 cuộc phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu tỉ lệ HSBA ghi chép đạt yêu cầu là 89%, trong đó phần thông tin chung đạt 92,6%, phần thông tin về bệnh án đạt 80%, phần thông tin về tổng kết bệnh án đạt 83,9%, phần thông tin các phiếu bên trong HSBA đạt 77,1%.
Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ghi chép HSBA như yếu tố liên quan đến nhân viên y tế, trong đó ý thức của NVYT cần được quan tâm trong việc thực hiện ghi chép, làm HSBA phải cẩn thận và đúng quy định. Các yếu tố gây hạn chế chất lượng ghi chép là khối lượng công việc và biểu mẫu có nội dung trùng lặp. Như vậy lãnh đạo bệnh viện cùng với lãnh đạo các khoa phòng cần thường xuyên kiểm tra và giám sát công tác ghi chép HSBA, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bình bệnh án, tập huấn đào tạo liên tục cho NVYT về quy chế HSBA, đặc biệt là các đối tượng chưa có thâm niên và trình độ thấp, đưa nội dung thực hiện quy chế HSBA vào tiêu chuẩn thi đua nhằm góp phần nâng cao chất lượng ghi chép HSBA

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment